Triển khai các biện pháp phòng, chống tình trạng mua, bán hóa đơn bất hợp pháp, gian lận hóa đơn

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 6440/UBND-KTTH về Triển khai các biện pháp phòng, chống tình trạng mua, bán hóa đơn bất hợp pháp, gian lận hóa đơn

Theo đó, Để quản lý chặt chẽ hóa đơn điện tử, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi mua, bán bất hợp pháp, gian lận về hóa đơn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, chống thất thu ngân sách; UBND tỉnh yêu cầu Cục Thuế tỉnh Phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình, thực hiện hiệu quả các biện pháp đấu tranh phòng chống gian lận, mua bán và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp trên địa bàn; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về thuế, về hóa đơn và đưa ra những nhận diện về hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn không hợp pháp, các chế tài xử lý đối với từng hành vi vi phạm theo quy định, đồng thời thực hiện công khai thông tin các tổ chức, cá nhân có hành vi mua, bán sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, gian lận hóa đơn đã bị xử lý theo quy định của pháp luật, để kịp thời cảnh báo, răn đe; Tăng cường công tác quản lý hóa đơn điện tử, đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra việc sử dụng hóa đơn để kê khai thuế, hoàn thuế, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về hóa đơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Thực hiện tốt các quy định pháp luật về đăng ký doanh nghiệp để thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn, đồng thời chú trọng phân tích thông tin đăng ký doanh nghiệp, kịp thời phát hiện các trường hợp lợi dụng chính sách của nhà nước để đăng ký, thành lập doanh nghiệp không vì mục tiêu kinh doanh, các trường hợp đã vi phạm thủ tục khai báo tình hình hoạt động, nghỉ bỏ kinh doanh, tiếp tục thành lập doanh nghiệp mới... để phối hợp cung cấp trao đổi thông tin với cơ quan Thuế tăng cường các biện pháp quản lý ngay từ khi thành lập, ngăn chặn hành vi gian lận hóa đơn.

Sở Thông tin và truyền thông; Phối hợp với Cục Thuế tỉnh thực hiện tuyên truyền chính sách pháp luật về thuế, hóa đơn và các chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm về hóa đơn để các tổ chức và cá nhân thực hiện đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế; Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các vi phạm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn có hoạt động quảng cáo trên môi trường mạng liên quan đến nội dung mua, bán hóa đơn bất hợp pháp.

Công an tỉnh: Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế để trao đổi thông tin các đối tượng có hành vi mua bán, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn nhằm mục đích trốn thuế, gian lận thuế, thu lợi bất chính để tiến hành kiểm tra, thanh tra hoặc thực hiện điều tra xử lý theo quy định nếu tổ chức, cá nhân có dấu hiệu tội phạm; 

Cục Quản lý thị trường tỉnh: Đẩy mạnh công tác kiểm tra hóa đơn chứng từ, tem điện tử rượu nhằm xác minh nguồn gốc hàng hóa, kịp thời chuyển thông tin các trường hợp nghi vấn sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hàng hóa, nguyên liệu mua vào dẫn đến gian lận thuế, trốn thuế; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hàng hóa trên lưu thông, ngăn chặn các hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, quay vòng hóa đơn để hợp thức hóa chứng từ mua bán, vận chuyển hàng hóa.

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường phối hợp với các cơ quan Thuế nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, chống thất thu ngân sách, thực hiện các biện pháp phòng, chống các hành vi mua, bán hóa đơn bất hợp pháp trên địa bàn.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về thuế trên địa bàn, nâng cao nhận thức trong việc tuân thủ chấp hành tốt chính sách pháp luật có liên quan đến quản lý sử dụng hóa đơn điện tử.

Tin liên quan