UBND tỉnh dự họp trực tuyến về kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

Chiều nay 21/9, tại điểm cầu Quảng Nam, PCT UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang đã chủ trì dự họp trực tuyến về kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, tổ trưởng Tổ công tác số 2 của Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị tực tuyến với 29 Bộ, cơ quan trung ương, địa phương thuộc phạm vi kiểm tra của Tổ công tác số 02 để đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.