Kết quả triển khai Nghị quyết đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Một số kết quả đạt được cụ thể đối với từng nhóm nhiệm vụ theo Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ tỉnh Quảng Nam tại Báo cáo số 230/BC-UBND ngày 03/10/2023 trong quý III năm 2023, bên canh đó vẫn còn những khó khăn tồn tại mà địa phương chưa triển khai thực hiện được, cụ thể:

Kết quả tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ: Quý III năm 2023 
trên Cổng DVC Quốc gia điểm số tổng hợp tỉnh Quảng Nam đạt 66/100 điểm xếp 19/63 (điểm tổng năm 2023 đạt 60,8 xếp hạng 50/63) tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương. Tuy nhiên, tỷ lệ hồ sơ đồng bộ lên Cổng DVC Quốc gia chưa đầy đủ, một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh tham mưu công bố Danh mục TTHC thuộc ngành quản lý còn chậm nên chỉ số điểm công khai, minh bạch của tỉnh chưa cao với 11,1/18. Đối với tiến độ giải quyết TTHC đạt 83.08% điểm xếp 41/63 (điểm tổng năm 2023 đạt 89.53% xếp hạng 37/63) tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương. Ban hành Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 06/6/2023 công bố Danh mục 20 TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của các đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Namnhập, công khai 13 Quyết định Danh mục TTHC tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam công bố với 81 TTHC được địa phương hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, chuẩn hóa trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC tại địa chỉ https://Cơ sở dữ liệu.dichvucong.gov.vn 1823 thủ tục hành hành. Đến nay tỉnh đã hoàn thành việc kiện toàn Bộ phận Một cửa (BPMC) các cấp; ban hành Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 phê duyệt Đề án triển khai thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh. Đến nay, đã thực hiện chuyển giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC của 16/16 Sở, Ban, ngành; đối với cấp huyện có 11 huyện đã chuyển giao 100% TTHC, riêng đối với lĩnh vực TTHC đất đai có: 03 huyện đang hướng dẫn chuyển giao, 04 huyện chưa chuyển giao; tại cấp xã chuyển giao 91/94 thủ tục chủ yếu lĩnh vực thương binh và xã hội, tư pháp.

Ban hành Công văn số 2883/UBND-NCKS ngày 12/5/2023 về việc khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh giao về cải cách TTHC phục vụ người dân và doanh nghiệp; đã thực hiện số hoá từ bản giấy chuyển thành bản điện tử các kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực khoảng 9.603 trang A4. Hệ thống thông tin giải quyết TTHC được hình thành trên cơ sở hợp nhất Cổng DVC, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh được phát triển và vận hành chung trên một nền tảng công nghệ đảm bảo quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ, Kho lưu trữ điện tử dùng chung của tỉnh đã hoàn thành để sử dụng, khai thác có hiệu quả Kho lưu trữ dữ liệu của tỉnh, chữ ký số tập trung, hướng dẫn về các chức năng của hệ thống lưu trữ điện tử và ký số tập trung, chữ ký số cá nhân, tạo lập chỉnh lý và lưu trữ hồ sơ, bóc tách thông tin kết quả giải quyết TTHC. Việc xây dựng Kho quản lý dữ liệu điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC và kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng DVC quốc gia đáp ứng yêu cầu tái sử dụng dữ liệu theo quy định. UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định để ủy quyền cho các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và người đứng đầu các cơ quan này trong giải quyết TTHC. Phê duyệt Danh mục DVC trực tuyến gồm 1199 DVC toàn trình và 439 DVC một phần. Ban hành Kế hoạch hành động số 4872/KH-UBND ngày 25/7/2023 về nâng cao tỉ lệ DVC trực tuyến để tổ chức triển khai thực hiện; tỉ lệ thanh toán trực tuyến đạt 8,21% xếp hạng 39/63 tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương; ban hành Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND quy định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp DVC trực tuyến trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh triển khai cụ thể danh mục đối với các TTHC đủ điều kiện và được người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến thì  mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp DVC trực tuyến giảm từ 20% đến 50% mức thu phí, lệ phí quy định tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc 13 lĩnh vực;          ký Quyết định số 3403/QĐ-UBND phê duyệt danh mục 09 TTHC thực hiện thí điểm việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

 Văn phòng UBND tỉnh đã thực hiện công khai số liệu thực hiện TTHC theo thời gian thực; phối hợp với các cơ quan, đơn vị hoàn thiện danh sách cơ quan, tổ chức, cá nhân chậm muộn trong giải quyết TTHC, DVC để yêu cầu 100% hồ sơ TTHC để chậm, muộn đều phải có báo cáo giải trình lý do với người đứng đầu cơ quan, đơn vị và thực hiện xin lỗi người dân theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Ban hành Quyết định số 1232/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh để thành lập Tổ công tác rà soát TTHC để triển khai nhiệm vụ kiểm tra, rà soát, tổng hợp tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền về cắt giảm thời gian giải quyết TTHC, giảm thành phần hồ sơ TTHC; tăng cường thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; phân cấp, ủy quyền giải quyết TTHC, trong đó tập trung vào các TTHC có tần suất giải quyết hồ sơ cao.

Hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp: Đã triển khai hệ thống quản lý văn bản Qoffice tập trung đến tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, kết nối trục liên thông văn bản chính phủ và tích hợp chữ ký số chuyên dùng, phục vụ gửi nhận văn bản điện tử. Đến thời điểm hiện tại đã cấp được 4139 chứng thư số, chữ ký số cho tổ chức và cá nhân. Hệ thống giám sát nhiệm vụ của tỉnh được tích hợp vào Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc tại địa chỉ https://qoffice.quangnam.gov.vn. đang hoàn thiện để kết nối phần mềm theo dõi nhiệm vụ do Văn phòng Chính phủ quản lý tại địa chỉ https://tdnv.vpcp.vn được thực hiện nghiêm túc; tổ chức triển khai đầy đủ các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông; đã triển khai kết nối với mạng truyền số liệu chuyên dùng đến 100% các xã trên địa bàn tỉnh; nâng cấp hạ tầng Trung tâm dữ liệu tỉnh, đảm bảo năng lực triển khai Chính quyền số và đô thị thông minh hướng đến sử dụng công nghệ điện toán đám mây. Nâng cấp, mở rộng hệ thống mạng WAN của tỉnh kết nối đến cấp xã.

Hạn chế, khó khăn: Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ áp dụng tính điểm phục vụ người dân, doanh nghiệp, tuy nhiên số liệu công khai minh bạch tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-index-tinhthanhpho-congkhaiminhbach.html chưa chi tiết để địa phương sử dụng lại. Việc số hóa hồ sơ trong tiếp nhận và kết quả giải quyết thủ tục hành gặp khó khăn vì chưa có định mức kinh tế - kỹ thuật cho nhiệm vụ chuyển giao một số dịch vụ hành chính công qua bưu chính công ích.

Kiến nghị, đề xuất: đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đao Bộ, ngành chức năng nghiên cứu ban hành Danh mục DVC đủ điều kiện thực hiện trực tuyến toàn trình thống nhất trên phạm vi toàn quốc để UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ xây dựng, nâng cấp và tổ chức thực hiện, đảm bảo thống nhất các chỉ tiêu về chuyển đổi số, cải cách hành chính tại địa phương. Văn phòng Chính phủ tăng cường theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành trung ương đối với việc công bố, đăng tải công khai TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia TTHC; các Bộ, ngành khi ban hành quyết định công bố TTHC gửi kèm theo bản mềm qua Trục liên thông gửi/nhận văn bản điện tử tỉnh để thuận lợi cho địa phương trong quá trình tham mưu triển khai, thực hiện.        Kính đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn địa phương xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật về nội dung chi cho hoạt động hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, giấy tờ, trả kết quả giải quyết TTHC tại bộ, ngành, địa phương do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích thực hiện được giao tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Kính đề nghị các Bộ, ngành xây dựng đầy đủ các API và hướng dẫn kết nối từ hệ thống của Bộ, ngành mình với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh để địa phương kết nối, chia sẻ thông tin dữ liệu đồng bộ tại địa phương. Kính đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn thống nhất việc chấm điểm các cơ quan, đơn vị, địa phương đối với các nhiệm vụ có liên quan đến cải cách TTHC và xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số sử dụng Bộ Chỉ số tại Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Kính đề nghị Văn phòng Chính phủ hướng dẫn cụ thể cách xếp hạng, tính điểm cho các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã và đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo Bộ Chỉ số tại Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ để triển khai trên địa bàn tỉnh. 

Tin liên quan