Kết quả triển khai Đề án 06 tháng 10 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 25/10/2023, Tổ công tác triển khai Đề án 06 có Báo cáo số 102/BC-TCT Kết quả tháng 10 năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến về triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngoài việc triển khai các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác đề án 06 Chính phủ giao; ngày 28/9/2023, đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh - Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh chủ trì cuộc họp giao ban định kỳ về triển khai công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh tháng 9 năm 2023 và ban hành Thông báo kết luận số 307/TBUBND ngày 06/9/2023 để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện. Kết quả đạt được trên 07 mặt công tác gồm: hoàn thiện thể chế; dịch vụ công trục tuyến; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; các tiện ích phục vụ phát triển kinh tế xã hội; tiện ích phục vụ phát triển công dân số; công tác tuyên truyền; bố trí ngân sách, nguồn lực triển khai Đề án đã dược thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả tốt dần qua từng tháng. Một số kết quả nỗi bật như: đến nay đã triển khai thực hiện 02 nhóm dịch vụ công liên thông (1) Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; (2) Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, tại UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; hoàn thành việc kết nối với kho dữ liệu cá nhân/tổ chức trên Cổng dịch vụ công quốc gia quốc gia, cho phép đồng bộ kho số hóa dữ liệu kết quả thủ tục hành chính từ Cổng dịch vụ công tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia để chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu; đẩy mạnh triển khai nhập dữ liệu hộ tịch từ sổ hộ tịch trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Quy trình số 1292/HTQTCT-QLHC ngày 20/12/2022 của Bộ Tư pháp - Bộ Công an. Trên cổng thông tin hệ thống giám định Bảo hiểm y tế, Sở Y tế đã phê duyệt, cấp phép thành công 47 đơn vị sử dụng hồ sơ sức khỏe chuyển dữ liệu Giấy khám sức khoẻ lái xe lên Cổng giám định Bảo hiểm y tế liên thông phục vụ Đề án 06. Tính đến nay, toàn tỉnh đã tạo lập 894.834 hồ sơ với 704.449 tài khoản định danh điện tử, đã kích hoạt 610.198/738.291 đạt 82,65 % trên chỉ tiêu tổng số tài khoản được giao (tăng 10% so với cùng kỳ tháng trước). Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Quảng Nam thường xuyên, chủ động đăng tải các thông tin, bài viết, phóng sự tuyên truyền về các tiện ích của Đề án 06, ứng dụng VNeID, hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu theo Đề án 06; tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023”, dự kiến tổ chức trong tháng 10/2023. 

Đối với việc bố trí ngân sách, nguồn lực triển khai Đề án, UBND tỉnh bố trí trong dự toán hằng năm của các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện Đề án ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 với mức 01 tỷ đồng/cấp huyện/năm và 100 triệu đồng/cấp xã/năm. Ngoài ra, trong quá trình điều hành ngân sách, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh quyết định bổ sung cho các địa phương để thực hiện công tác chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin với số tiền 04 tỷ đồng/cấp huyện; cấp kinh phí cho Công an tỉnh số tiền 5.601.000.000 đồng. Về nhân lực hiện nay các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện có 75 nhân sự là cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách về công nghệ thông tin cơ bản tham mưu cho lãnh đạo các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, tham mưu thực hiện tốt các nội dung của chuyển đổi số và các nhiệm vụ của Đề án 06. Việc tập huấn, thực hành, trang bị, cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện Đề án 06 Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tổ chức Tập huấn hướng dẫn quản trị, khai thác sử dụng: các ứng dụng Chính phủ điện tử giúp điều hành, quản lý và kết nối với người dân, doanh nghiệp cho lãnh đạo văn phòng, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số của các Sở, ban, ngành; lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số các huyện, thị xã, thành phố và nhân viên vận hành Tổng đài 1022 Quảng Nam.

Kết quả rà soát triển khai các nhiệm vụ có nguye cơ chậm tiến độ theo đánh giá của bộ công an: từ đầu năm đến nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tham mưu và tổ chức thực hiện tương đối tốt các nhiệm vụ đúng lộ trình của Chính phủ, hoàn 8 thành 15/16 nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06; cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 1148/KH-UBND ngày 06/3/2023. Đối với nhiệm vụ công tác đào tạo bố trí nguồn lực, nhân lực cho chuyển đổi số và Đề án 06 chưa triển khai được vì liên quan đến định biên cấp có thẩm quyền giao cho các ngành, các cấp. Trong tháng 10/2023, Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh sẽ tổ chức họp định kỳ đề ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc “điểm nghẽn” đối với các nhiệm vụ có nguy cơ chậm tiến độ trong thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

Tin liên quan