Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06 tháng 10, nhiệm vụ tháng năm 2023

Ngày 16/11/2023, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Thông báo số 349/TB-UBND về Kết luận của đồng chí Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh tháng 10, nhiệm vụ tháng 11 năm 2023. Sau khi nghe Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông và Công an tỉnh báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh trong tháng 10, nhiệm vụ tháng 11 năm 2023; ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Hồ Quang Bửu kết luận:

* Về công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số, Đề án 06 UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục tổ chức thực hiện tốt nhất công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số theo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Trí Thanh tại Thông báo số 307/TB-UBND ngày 05/10/2023; đồng thời triển khai các nhiệm vụ cụ thể sau:

UBND tỉnh giao các Sở, Ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố 04 nhiệm vụ: Thứ nhất là chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và các bộ phận có liên quan tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính, nhập dữ liệu, số hóa các thành phần hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC đầy đủ vào Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh và theo dõi, tổng hợp báo cáo công tác cải cách TTHC, trước ngày 20 hằng tháng; Thứ hai là Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền trong quản lý nhà nước, tập trung ủy quyền, phân cấp cho đơn vị thuộc, trực thuộc theo thẩm quyền, gắn với nguồn lực triển khai và công tác thanh tra, kiểm tra trong tổ chức thực hiện, báo cáo lồng ghép trong công tác cải cách thủ tục hành chính trước ngày 20 hằng tháng; Thứ ba là khẩn trương rà soát, phân loại “kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực” để triển khai thực hiện; rà soát lập đề cương nhiệm vụ, xây dựng dự toán, tham mưu bố trí kinh phí để đẩy nhanh thực hiện trong tháng 12 năm 2023; Thứ 4 là cử thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ công tác và Tổ giúp việc họp đầy đủ, đúng thành phần; giao Văn phong UBND tỉnh theo dõi thành viên tham dự họp.

Đối với nhiệm vụ cụ thể của các Sở, ngành, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông 03 nhiệm vụ: rà soát các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kiểm tra, phê duyệt an toàn thông tin theo cấp độ đảm bảo đủ điều kiện kết nối với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh đảm bảo trích xuất số liệu phục vụ công tác thống kê báo cáo và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; khẩn trương hoàn thiện dự thảo quy chế hoạt động Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh; rà soát, bổ sung các chức năng, quy trình xử lý trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh đảm bảo xử lý nghiệp vụ giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; kiểm tra, rà soát kết nối cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia để triển khai thực hiện. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường: chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát danh sách các hồ sơ đã giải quyết, trả kết quả cho người dân, doanh nghiệp đúng thời hạn nhưng chưa hoàn thành kết thúc quy trình luân chuyển từ hệ thống iGate đến hệ thống iLis gửi Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 24/11/2023 để làm sạch dữ liệu, xử lý đúng hạn, phục vụ trích xuất, đồng bộ số liệu trên Hệ thống tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia, hoàn thành trước ngày 01/12/2023. Giao Cục Thuế tỉnh: Chủ trì xử lý vướng mắc trong sử dụng biên lai điện tử thu phí, lệ phí trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. Phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền rộng rãi về công tác phối hợp xử lý quy trình “tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, xác định hoàn thành nghĩa vụ tài chính đất đai bằng hình thức điện tử”.

Văn phòng UBND tỉnh được UBND tỉnh giao 04 nhiệm vụ: Theo dõi thành phần dự họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số, Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh tại các kỳ họp đảm bảo đầy đủ, đúng thành phần, báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh. Phối hợp với Sở Nội vụ, Công an tỉnh tham mưu tổ chức cuộc họp đánh giá công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06  năm 2023 trên địa bàn tỉnh, trực tuyến đến điểm cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tháng 12 năm 2023. Trích xuất số liệu Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng chính phủ từ Cổng dịch vụ công quốc gia đối với 05 chỉ tiêu: công khai minh bạch, tiến độ giải quyết, dịch vụ trực tuyến, mức độ hài lòng và số hóa hồ sơ của các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Theo dõi việc nhập số liệu hồ sơ TTHC vào Hệ thống thông tin giải quyết TTHC đảm bảo đồng bộ với với hồ sơ giấy; làm việc, kiểm tra các đơn vị, địa phương nhập hồ sơ vào hệ thống iGate chưa đầy đủ hoặc có tỷ lệ hồ sơ xử lý đúng hạn thấp dưới 95% để chấn chỉnh kịp thời, cải thiện điểm số PAR Index và xếp hạng Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

* Về công tác triển khai Đề án 06, UBND tỉnh yêu cầu Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt nhất nhiệm vụ Đề án 06 theo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Trí Thanh tại Thông báo số 307/TB-UBND ngày 05/10/2023; đồng thời triển khai các nhiệm vụ cụ thể sau:

UBND tỉnh giao các Sở, Ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố: rà soát quy trình thực hiện đối với từng dịch vụ công; đối với các dịch vụ công chưa đáp ứng được quy trình, phối hợp với Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh rà soát để tham mưu cấu trúc lại quy trình thực hiện, thao tác nghiệp vụ TTHC, ưu tiên thực hiện đối với 53 dịch vụ công thiết yếu trước ngày 01/12/2023. Giao Công an tỉnh: thống kê việc nhập dữ liệu trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của các huyện, thị xã, thành phố do công an địa phương thực hiện để công khai trên nhóm zalo “Đề án 06 Quảng Nam” thứ 6 hằng tuần. Chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp có giải pháp ứng dụng dữ liệu (VNPT, Viettel, FPT) và các đơn vị có liên quan đến các mô hình ứng dụng Đề án 06 để khẩn trương tổ chức họp, phân công xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai cụ thể 43 mô hình Đề án 06. Giao Sở Tư pháp: hoàn thành số hóa Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1959/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 của UBND tỉnh chậm nhất trong Quý II/2024. Lập bảng theo dõi tiến độ thực hiện và kết quả số hóa của các huyện, thị xã, thành phố để công khai trên nhóm zalo “Đề án 06 Quảng Nam” thứ 6 hằng tuần, từ ngày 01/12/2023. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu UBND tỉnh ưu tiên bố trí kinh phí phục vụ số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực và nâng cấp hạ tầng, thiết bị, phần mềm triển khai Đề án 06 theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 31/3/2023 và UBND tỉnh tại Công văn số 4607/UBND-NCKS ngày 14/7/2023 về việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong việc triển khai thực hiện Đề án 06, hoàn thành trong tháng 12 năm 2023.

Tin liên quan