Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Công văn số 7478/UBND-NCKS ngày 02/11/2023 để chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp. Theo đó UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt 14 nhóm công việc chung như sau:

1. Rà soát, tham mưu UBND tỉnh đề xuất Bộ, ngành Trung ương bãi bỏ TTHC, quy định không cần thiết làm phát sinh chi phí của người dân, doanh nghiệp trong các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản pháp luật chuyên ngành. 

2. 100% hồ sơ TTHC của các Sở, Ban, ngành và địa phương phải được tiếp nhận, giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh và phải liên thông, đồng bộ với Cổng DVC quốc gia để người dân, doanh nghiệp theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện.

3. Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP; gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC.

4. Tập trung rà soát kỹ và cấu trúc lại quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trên cơ sở liên thông điện tử và tái sử dụng dữ liệu để xây dựng, cung cấp DVC trực tuyến, thanh toán trực tuyến, bảo đảm tuân thủ nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm.

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh về việc tiếp nhận, sử dụng kết quả chứng thực điện tử; tăng cường sử dụng lại kết quả chứng thực điện tử từ bản chính, các kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử được lưu tại Kho quản lý dữ liệu điện tử tổ chức, cá nhân.

6. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong tiếp nhận giải quyết TTHC, cung cấp DVC. Thực hiện nghiêm việc báo cáo giải trình của người đứng đầu, xin lỗi người dân, doanh nghiệp và kịp thời khắc phục đối với các trường hợp để xảy ra chậm muộn, tiêu cực trong giải quyết hồ sơ TTHC của cơ quan, đơn vị. 

Định kỳ hàng tháng công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và gửi về Văn phòng UBND tỉnh kết quả đánh giá Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, DVC và danh sách cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị để xảy ra chậm trễ theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ; căn cứ kết quả đánh giá của Bộ chỉ số để xem xét, đánh giá, xếp loại chất lượng và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức.

7. Thực hiện nghiêm công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết TTHC bảo đảm chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả, nhất là các nhóm TTHC, DVC liên thông. 

8. Các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn” trong thực hiện Đề án 06 nhất là về hạ tầng công nghệ thông tin, số hóa dữ liệu, DVC trực tuyến và an toàn, an ninh mạng; Công an tỉnh tổng hợp, trình UBND tỉnh trước ngày 20/12/2023 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ đúng thời gian quy định.

9. Chủ động đổi mới, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động của Bộ phận Một cửa theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

10. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp chủ động tham gia thực hiện và sử dụng DVC trực tuyến; triển khai quy định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp DVC trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để khuyến khích người dân thực hiện DVC trực tuyến.

11. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính tại 100% Phòng Tư pháp và UBND các xã, phường, thị trấn.

12. Tăng cường tham mưu, đề xuất UBND tỉnh phân cấp, ủy quyền đi đối với nâng cao năng lực thực thi công vụ, tăng cường giám sát kiểm tra, đôn đốc trong giải quyết TTHC để giảm khâu trung gian và nhanh chóng, kịp thời chấm dứt tình trạng kéo dài thời gian giải quyết qua nhiều cơ quan, đơn vị. 

13 Thực hiện nghiêm việc công bố, công khai, minh bạch đầy đủ TTHC theo quy định, nâng cao điểm số và vị trí xếp hạng của tỉnh trên Cổng DVC quốc gia đảm bảo theo các tiêu chí đánh giá tại Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

14. Các cơ quan chuyên môn tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thống nhất trên địa bàn tỉnh dựa trên cơ sở Danh mục TTHC thuộc phạm vi quản lý có đủ điều kiện thực hiện DVC trực tuyến toàn trình do Bộ, ngành Trung ương công bố.

Tin liên quan