Kinh phí thực hiện số hoá kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực tại các cơ quan, đơn vị, địa phương

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Công văn số 8054/UBND-NCKS ngày 21/11/2023 về bố trí kinh phí thực hiện số hoá kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Để đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, triển khai số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực hướng đến giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 31/3/2023 đối với nhiệm vuju này, UBND tỉnh ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương:

Đối với các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện ban hành Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; trên cơ sở thẩm định kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực của Sở Nội vụ để triển khai thực hiện, chủ động sử dụng nguồn lực đơn vị (kinh phí, nhân sự…) bảo đảm hoàn thành số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực trước 31/12/2024. Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Giao thông vận tải khẩn trương rà soát nhiệm vụ, lập dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch, tổng hợp chung vào dự toán 2024 và gửi về Sở Tài chính để thẩm định, tham mưu bố trí kinh phí theo quy định.

 Đối với trách nhiệm cụ thể, UBND tỉnh giao Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương bố trí kinh phí thực hiện số hoá; tham mưu UBND tỉnh ưu tiên nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực theo khoản 5, Phần II, Thông báo số 349/TB-UBND ngày 16/11/2023 của UBND tỉnh. Sở Nội vụ thẩm định “kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực” của các cơ quan, đơn vị, địa phương chặt chẽ theo đúng quy định về lưu trữ, đảm bảo cho việc sử dụng lại kết quả số hóa vào giải quyết TTHC trên môi trường điện tử theo điểm c, khoản 2, Phần I, Thông báo số 349/TB-UBND ngày 16/11/2023 của UBND tỉnh; tăng cường theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện số hoá kết quả giải quyết TTHC của các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; tổng kết, báo cáo UBND tỉnh đúng theo quy định. Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh văn bản triển khai Thông tư số 13/2023/TT-BNV ngày 31/8/2023 của Bộ Nội vụ hướng dẫn lưu trữ hồ sơ TTHC điện tử; đồng thời, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương về nghiệp vụ lưu trữ hồ sơ TTHC điện tử đảm bảo đúng theo quy định hiện hành.

Tin liên quan