Bố trí từ nguồn chi thường xuyên để thực hiện thuê dịch vụ công nghệ thông tin, triển khai Đề án 06

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Công văn số 8107/UBND-NCKS ngày 22/11/2023 triển khai chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ - Trần Lưu Quang về kinh phí triển khai các dự án công nghệ thông tin thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Ngày 20/11/2023, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 478/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ - Trần Lưu Quang tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về kinh phí triển khai các dự án công nghệ thông tin thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; để tổ chức triển khai các nhiệm vụ này đảm bảo tiến độ, kịp thời, tháo gỡ điểm nghẽn trong đó có kinh phí triển khai thực hiện Đề án 06, UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tài chính hướng dẫn các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai nhiệm vụ “Thực hiện thuê dịch vụ công nghệ thông tin từ nguồn chi thường xuyên trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước được giao” để kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn về kinh phí triển khai Đề án 06  Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai nhiệm vụ“Rà soát, xây dựng và ban hành các định mức đặc thù của ngành, địa phương (nếu cần thiết) để phục vụ các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định tại Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin và văn bản hướng dẫn số 5440/BTTTT-CĐSQG ngày 25 tháng 10 năm 2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước.

Đối với các nhiệm vụ Trung ương giao cho tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai đ Thúc đẩy tiến độ triển khai các nhiệm vụ đang chậm, chưa hoàn thành theo thời hạn được Chính phủ, Thủ tướng giao tại Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2023, Nghị quyết số 164/NQ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2023, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2023, văn bản số 452/TTg-KSTT ngày 23 tháng 5 năm 2023 và văn bản số 7323/VPCP-KSTT ngày 23 tháng 9 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ.

Tin liên quan