Công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Công văn số 1178/VPUBND-NCKS ngày 27/11/2023 để công bố kết quả Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp đến thời điểm ngày 27/11/2023 của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Tổng số điểm Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp năm 2023 tỉnh Quảng Nam đến thời điểm ngày 27/11/2023 là 67,9/100 điểm; đối chiếu với quy định tại Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử tỉnh xếp loại Trung bình khá. Kết quả đánh giá các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố có 02 Sở, ngành đạt loại tốt và 07 loại khá và 27 đơn vị đạt loại trung bình.

Số liệu BCS phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2023 của Sở, ngành cấp tỉnh

Số liệu BCS phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2023 của UBND các huyện, thị xã, thành phố

Điểm số tháng 11/2023 đến thời điểm trích xuất dữ liệu đạt 72,8/100 tạm xếp trong nhóm 20 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 1,8% so với điểm số tháng 10/2023. 

Tin liên quan