Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tại cuộc với huyện Tiên Phước về đăng ký phấn đấu huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2024

Ngày 24/11/2023, tại UBND tỉnh, đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2021-2025 (Ban Chỉ đạo tỉnh) chủ trì cuộc họp với huyện Tiên Phước về đăng ký phấn đấu huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2024.

Sau khi nghe UBND huyện Tiên Phước báo cáo tóm tắt kết quả, lộ trình, giải pháp phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2024 và kiến nghị, đề xuất; ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; đồng chí Trần Anh Tuấn kết luận:

Giao các Sở, ngành phụ trách các tiêu chí NTM (được UBND giao nhiệm vụ tại Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 25/4/2022) tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ để huyện Tiên Phước thực hiện các tiêu chí NTM do ngành mình phụ trách; trong quá trình thực hiện cần quan tâm chỉ đạo, xử lý vướng mắc cho huyện, trường hợp vượt thẩm quyền thì Sở, ngành chủ động báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo, xử lý. Đồng thời, đề nghị UBND huyện Tiên Phước chỉ đạo các Phòng, ban có liên quan phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành ở tỉnh để được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện.

Một số nhiệm vụ cụ thể để xử lý các vướng mắc, các tiêu chí chưa đạt:

Về quy hoạch vùng huyện: UBND huyện Tiên Phước khẩn trương hoàn chỉnh các nội dung theo góp ý của các Sở, ngành, đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ để gửi về Sở Xây dựng thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định; phấn đấu quy hoạch vùng huyện Tiên Phước được phê duyệt trong quý I/2024. Giao Sở Xây dựng theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ để huyện hoàn thành quy hoạch vùng theo thời gian nêu trên.

Đối với tiêu chí giao thông: UBND huyện Tiên Phước đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, hạng mục đã lựa chọn nhà thầu; đồng thời khẩn trương hoàn thành việc lập hồ sơ, thủ tục liên quan, lựa chọn nhà thầu để thi công các tuyến ĐH2.TP, ĐH13.TP, ĐH15.TP, đường liên xã Tiên Phong - Tiên Thọ, đường liên xã Tiên Kỳ - Tiên Lộc... Giao Sở Giao thông vận tải hỗ trợ, hướng dẫn, đôn đốc huyện thực hiện, đồng thời tổng hợp tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ lồng ghép từ nguồn Đề án giao thông nông thôn để hỗ trợ huyện thực hiện đảm bảo tiêu chí theo quy định.

Đối với tiêu chí môi trường: UBND huyện Tiên Phước hoàn thiện, giải trình Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đối với Cụm Công nghiệp Tài Đa, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường sớm thẩm định, phê duyệt theo quy định. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo bộ phận chuyên môn hướng dẫn, hỗ trợ huyện trong thực hiện ĐTM nêu trên; đồng thời đề nghị huyện Tiên Phước chỉ đạo hoàn thiện thủ tục đầu tư công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung áp dụng biện pháp phù hợp như góp ý của Đoàn công tác trung ương khi đi kiểm tra thực tế tại huyện.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Văn phòng Điều phối NTM tỉnh nghiên cứu cách làm đối với chỉ tiêu 7.4 và 7.5 của tiêu chí môi trường ở các tỉnh khác (có thể tổ chức Đoàn tham quan học tập) để vận dụng hướng dẫn, hỗ trợ huyện Tiên Phước trong thực hiện để phù hợp với quy định và điều kiện thực tế của huyện làm cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn các huyện NTM khác trên địa bàn tỉnh.

Giải quyết các kiến nghị, đề xuất của huyện:

Về quan tâm ưu tiên bố trí vốn hỗ trợ xây dựng huyện NTM vào đầu năm 2024 để khởi động tất cả các công trình huyện NTM: UBND tỉnh ghi nhận; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh xem xét trong kế hoạch năm 2024, kể cả việc điều chuyển kế hoạch đầu tư công năm 2023 nhằm đạt mục tiêu đề ra.

Về quan tâm hướng dẫn, thẩm định, đề nghị công nhận xã Tiên Lãnh đạt chuẩn xã NTM và 02 xã Tiên Cảnh, Tiên Phong đạt chuẩn xã NTM nâng cao trong năm 2023: Đề nghị UBND huyện Tiên Phước khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để gửi tỉnh thẩm định, công nhận theo thời gian quy định. Giao Văn phòng Điều phối NTM tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành phụ trách tiêu chí NTM hỗ trợ, hướng dẫn huyện trong hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí; đề nghị Công an tỉnh rà soát hướng dẫn chỉ tiêu 19.2 của Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao đối với xã Tiên Cảnh.

Quan tâm hướng dẫn và cho ý kiến về lập Quy hoạch chung đối với 02 xã Tiên Sơn và Tiên Cẩm: Giao Sở Xây dựng rà soát, có văn bản trả lời cho huyện, theo hướng phải đảm bảo điều kiện khi trình hồ sơ cho Trung ương công nhận huyện NTM trong tháng 10/2024; hoàn thành trước ngày 05/12/2023.

Về quan tâm hỗ trợ cho huyện Tiên Phước xây dựng thêm ít nhất 01 xã NTM nâng cao trong năm 2024: UBND tỉnh ghi nhận, giao Văn phòng Điều phối NTM tỉnh rà soát nguồn lực của Chương trình NTM để phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ theo như đề nghị của huyện nhằm đảm bảo mục tiêu đề ra.

Giao Văn phòng Điều phối NTM tỉnh theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ huyện Tiên Phước trong quá trình hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm tra, xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM theo đúng thời gian, lộ trình đã đề ra; thường xuyên theo dõi, tham mưu UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh làm việc về tiến độ thực hiện Thông báo này (dự kiến làm việc và kiểm tra tiến độ các công trình với huyện trong tháng 3/2024).

Tin liên quan