Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn năm 2023

Ngày 30/11/2023, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đã chủ trì Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn năm 2023 và triển khai Kế hoạch năm 2024, trước mắt là vụ sản xuất Đông Xuân 2023-2024.

Sau khi nghe Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo tổng kết thực hiện Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn năm 2023 và triển khai Kế hoạch năm 2024, ý kiến của các thành viên dự Hội nghị; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu kết luận, chỉ đạo các nội dung sau:

Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu của ngành nông nghiệp và PTNT năm 2023: Kinh tế nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, từng bước thích ứng với biến đổi khí hậu và nhu cầu thị trường, bước đầu hình thành và phát triển các vùng sản xuất tập trung các sản phẩm chủ lực của tỉnh; chăn nuôi lợn từng bước phục hồi tốt, chăn nuôi gia cầm phát triển tốt, dịch bệnh trên động vật cơ bản kiểm soát. Nhiều mô hình kinh tế mới đã được hình thành, nhất là các mô hình phát triển nông nghiệp gắn với du lịch, mô hình kinh tế tuần hoàn (nuôi bò - nuôi trùn quế - cây ăn quả; nuôi bò bằng phụ phẩm của sản xuất và chế biến sản phẩm nông nghiệp), chuyển đổi số trong chăn nuôi… Chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ ngành theo định hướng đảm bảo. Kết cấu hạ tầng nông thôn, nhất là hạ tầng phục vụ sản xuất và thích ứng với biến đổi khí hậu ngày càng hoàn thiện. Kinh tế hợp tác ngày càng phát huy hiệu quả góp phần vào việc đẩy mạnh sản xuất hàng hóa tập trung, gắn liên kết tiêu thụ sản phẩm. Cải cách hành chính được đẩy mạnh, giảm thủ tục hành chính, kiểm tra chuyên ngành, xúc tiến đầu tư được quan tâm, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn và đạt được kết quả rất tích cực, số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt mục tiêu đề ra; sản phẩm OCOP ngày càng được chú ý phát triển về chiều sâu. Công tác xây dựng chính sách, nhất là các chương trình, đề án quan trọng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn mà Ngành chủ trì, tham gia xây dựng đã được cấp có thẩm quyền ban hành làm cơ sở pháp lý, tạo cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển ngành.

 Về Chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024: Để thực hiện kế hoạch ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2024 đạt các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đề ra; UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương có kế hoạch cụ thể để triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong báo cáo đã nêu, trong đó tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Các địa phương chỉ đạo tuân thủ lịch thời vụ và cơ cấu giống theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT và xem kết quả chỉ đạo là một trong các tiêu chí đánh giá thi đua của các cụm thi đua Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi; tháo gỡ các vướng mắc trong mua sắm vắc xin và tiêm phòng để đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng đạt ngưỡng phòng dịch. Đẩy mạnh triển khai các giải pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng bằng nhiều hình thức; tăng nhanh diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC).

Ngành Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các ngành, địa phương tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 - 2030 theo Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ; trong đó lưu ý ban hành các hướng dẫn, quy trình kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật trong sản xuất cây trồng, vật nuôi để phục vụ việc thực hiện Đề án. Phát động phong trào thi đua giữa các địa phương trong việc thực thi Đề án nhằm tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện và nâng cao hiệu quả, kết quả thực hiện.

Tập trung triển khai nhiệm vụ kế hoạch hành động tái cơ cấu ngành gắn với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, các dự án lớn vùng Tây của tỉnh. Tích cực trong việc liên kết với các ngành, liên kết với các Bộ, ngành Trung ương trong công tác tuyên truyền sản phẩm nông nghiệp bằng nhiều hình thức để tăng cường xúc tiến, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP tại các thị trường trong nước kể cả việc hướng tới đẩy mạnh xuất khẩu; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh du lịch nông nghiệp - nông thôn.

Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực nông nghiệp; đẩy mạnh việc đổi mới quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn theo hướng đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, xây dựng mã vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, phát triển kinh tế số và xã hội số để triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, cơ chế và phục vụ cho công tác quản lý chỉ đạo sản xuất; nâng cao năng lực nông nghiệp địa phương (huyện, xã), nâng cao năng lực lực lượng cán bộ kiểm lâm cơ sở, khuyến khích thu hút đầu tư, khởi nghiệp nông nghiệp... trên các lĩnh vực của ngành. Tiếp tục ổn định việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự các Phòng, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; lưu ý quy chế phối hợp chỉ đạo, nhằm đảm bảo chỉ đạo sản xuất thông suốt từ tỉnh xuống huyện.

Tin liên quan