Triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh khóa X thông qua và ban hành tại kỳ họp thứ 17 (ngày 28/11/2023).

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 8628/UBND-TH ngày 12/12/2023 chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa X thông qua và ban hành tại kỳ họp thứ 17 (ngày 28/11/2023).