Triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh khóa X thông qua và ban hành tại kỳ họp thứ 18 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, ngày 08/12/2023).

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 8875/UBND-TH ngày 20/12/2023 chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa X thông qua và ban hành tại kỳ họp thứ 18 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, ngày 08/12/2023).