Kết luận của Đ/c Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo việc triển khai thực hiện quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm

Ngày 01/12/2023, đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc để nghe báo cáo việc triển khai thực hiện Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm (Nghị định số 116/2020/NĐ-CP).

Sau khi nghe đại diện của các đơn vị dự họp báo cáo tình hình, những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 116/2020/NĐ-CP và phát biểu của các thành viên dự họp, đồng chí Trần Anh Tuấn kết luận và chỉ đạo:

Chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt cho sinh viên sư phạm theo quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP nhằm thu hút, nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên sư phạm, tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Vì vậy, việc triển khai thực hiện chính sách này là hết sức cần thiết, nhất là đối với tỉnh Quảng Nam đang cần bổ sung và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.

Căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 10867/BTC-NSNN ngày 09/10/2023 về đề nghị tỉnh Quảng Nam thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt cho sinh viên sư phạm; UBND tỉnh thống nhất giao Sở Tài chính cân đối nguồn chi ngân sách để tham mưu giải quyết trước mắt cấp bổ sung cho Trường Đại học Quảng Nam kinh phí đào tạo từ năm học 2021-2022 để nhà trường chi trả cho giảng viên.

Đối với nguồn chi hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho sinh viên sư phạm từ năm học 2021-2022, giao Sở Tài chính tiếp tục theo dõi và kiến nghị Bộ Tài chính hỗ trợ cấp kinh phí để thực hiện chi trả cho sinh viên nhằm đáp ứng mục tiêu chính sách của Nghị định số 116/2020/NĐ-CP. Từ năm học 2023-2024, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cấp nguồn kinh phí cho Trường Đại học Quảng Nam theo dự toán được phê duyệt.

Trường Đại học Quảng Nam khẩn trương thực hiện rà soát, tổng hợp chính xác kinh phí đào tạo theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP để đề xuất phương án phù hợp gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính trước ngày 23/12/2023.

Chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu theo dõi số lượng sinh viên được hưởng chế độ theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP để thực hiện tốt công tác quản lý và việc thu hồi kinh phí nếu sinh viên tốt nghiệp không làm việc đủ thời gian quy định; phối hợp với các Sở, ngành, địa phương nắm thông tin số lượng sinh viên tốt nghiệp tham gia công tác trong ngành giáo dục để báo cáo UBND tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch, Hướng dẫn và Phương án triển khai thực hiện Nghị định số 116/2020/NĐ-CP đảm bảo đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế trình UBND tỉnh trước ngày 26/12/2023 để xem xét, quyết định.

Sở Tài chính, Sở Tư pháp theo chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm nghiên cứu, tham gia góp ý một cách cụ thể về phương án chi trả và tham mưu bố trí nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt cho sinh viên sư phạm được quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP theo nội dung, thời hạn đề nghị gửi lấy ý kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tin liên quan