Phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc thị xã Điện Bàn

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa ký ban hành Quyết định số 2764/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã

Căn cứ quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 phân loại như sau:

Phường Điện Minh, Phường Điện Phương, thị xã Điện Bàn được phân loại I. 

Phường Điện Thắng Bắc, Phường Điện Thắng Trung, Phường Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn được phân loại II.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ kết quả phân loại đối với các đơn vị hành chính nêu trên tại các văn bản ban hành trước đây trái với quyết định này.

Tin liên quan