Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công tác tư pháp các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thông tư số 07/2020/TTBTP ngày 21/12/2020 của Bộ Tư pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án kiện toàn các tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Quảng Nam;

Ngày 25/12/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Hướng dẫn số 8981/HD-UBND hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công tác tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Theo đó, giao UBND cấp huyện, căn cứ khoản 2 Điều 28 Luật Tổ chức chính quyền địa phương; khoản 1 Điều 1 Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ; Hướng dẫn này và yêu cầu thực tế công tác ngành Tư pháp tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp cấp huyện. 

Tin liên quan