Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2024 Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024

Năm 2024 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chính quyền các cấp, các ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn tỉnh tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đề ra với chủ đề “Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ; phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, chủ động vượt khó, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024”.

Tại Chỉ thị nêu trên Chủ tịch UBND tỉnh giao:

 Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh căn cứ vào tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động phong trào thi đua tại cơ quan, đơn vị, địa phương theo từng chủ đề với những nội dung thiết thực hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch năm và những năm tiếp theo. Tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết để đánh giá rút kinh nghiệm từ thực tiễn các phong trào thi đua để khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng; khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung quy định tại Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch “Xây dựng, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 (Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 03/4/2023 của UBND tỉnh), tạo sức lan tỏa thành các phong trào hành động cách mạng trong cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, trong công nhân lao động và các tầng lớp Nhân dân. 

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình, Cổng thông tin điện tử tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lựa chọn, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt và nhân tố mới; có kế hoạch tuyên truyền với những nội dung thiết thực nhằm nhân rộng và tạo sức lan tỏa trên địa bàn tỉnh. 

Giao Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết, đăng ký giao ước thi đua năm 2024; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này và định kỳ báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Tin liên quan