Triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 02/01/2024 về triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới

Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị số 01/CTTTg ngày 03/01/2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới (tại Thông báo số 475/TB-VPCP ngày 18/11/2023 của Văn phòng Chính phủ), UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 8325/UBND-NCKS ngày 01/12/2023 để triển khai thực hiện. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện với mục đích, yêu cầu:

Tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các ý kiến kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới và các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC và CNCH dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn và các Lễ hội đầu năm 2024.

Kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác PCCC và CNCH đã được nêu trong kết luận. 

Thực hiện có hiệu quả công tác PCCC và CNCH, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các Lễ hội đầu năm 2024; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh.

Tại Kế hoạch nêu trên UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ vụ thể cho từng cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Tin liên quan