Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2024

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về công tác cải cách hành chính năm 2024 theo Quyết định số 2817/QĐ-UBND.

Theo đó, Mục tiêu chung của Kế hoạch là nhằm Tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng điều hành của cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ; hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Xây dựng chính quyền liêm chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy mục tiêu tăng cường niềm tin và nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cơ sở.

Tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; chủ động nghiên cứu, sáng tạo, áp dụng những giải pháp mới để đẩy mạnh cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Để triển khai thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả, UBND tỉnh đề ra các nhiệm vụ trọng tâm: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

UBND tỉnh yêu cầu Các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng, ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024; tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Các đơn vị được giao nhiệm vụ cụ thể (theo Phụ lục đính kèm) tập trung thực hiện đảm bảo tiến độ thời gian, chất lượng; Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền, quán triệt Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh và của cơ quan, đơn vị, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác cải cách hành chính; đặc biệt là nâng cao nhận thức, trách nhiệm củạ người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với công tác cải cách hành chính; Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch liên quan đến cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm lập dự toán kinh phí (nếu có) triển khai các hoạt động cải cách hành chính của tỉnh theo nội dung, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch, gửi Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Sở Nội vụ: Đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp tăng cường, đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành về thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá; định kỳ hằng quý, báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch về Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Tin liên quan