UBND tỉnh chỉ đạo đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định năm 2024 và các năm tiếp theo

Thực hiện Công điện số 1412/CĐ-TTg ngày 25/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đảm bảo cung ứng điện năm 2024 và các năm tiếp theo; Công văn số 9262/BCT-ĐTĐL ngày 27/12/2023 của Bộ Công Thương về việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định năm 2024 và các năm tiếp theo; UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau:

 Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, thực hiện đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư các dự án điện nằm trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 (gọi tắt là Quy hoạch điện VIII) và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII (sau khi được ban hành) thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.

 Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp PTNT; UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, lĩnh vực quản lý tích cực phối hợp với chủ đầu tư các dự án điện, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi triển khai thực hiện đầu tư xây dựng và vận hành các dự án điện. 

 Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Công ty Điện lực Quảng Nam và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 2091/QĐ-UBND ngày 02/10/2023 của UBND tỉnh; chủ động xây dựng các phương án, kịch bản ứng phó với những khó khăn về cung ứng điện trong thời gian tới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả, thực chất về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đến từng đối tượng, thành phần khách hàng sử dụng điện để nâng cao nhận thức và hành vi sử dụng điện của người dân và doanh nghiệp.

 Tổng công ty Điện lực miền Trung, Công ty Truyền tải điện 2 khẩn trương thực hiện các dự án điện, các công trình điện trong Quy hoạch điện VIII và Kế hoạch thực hiện quy hoạch điện VIII (sau khi được ban hành) do đơn vị mình làm chủ đầu tư đảm bảo đúng tiến độ quy hoạch được duyệt.

  Công ty Điện lực Quảng Nam, Chủ sở hữu các công trình năng lượng trên địa bàn tỉnh xây dựng cụ thể kế hoạch đảm bảo cung cấp điện năm 2024; rà soát, bố trí kế hoạch hợp lý và rút ngắn thời gian thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện, tổ máy phát điện, nâng cao độ tin cây cung cấp điện, đảm bảo hệ số sẵn sàng và độ khả dụng của các nhà máy điện, đáp ứng cao nhất việc cung cấp điện cho sản xuất và sinh hoạt của người dân trong năm 2024 và các năm tiếp theo./.

  Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Tổng công ty Điện lực miền Trung, Công ty Truyền tải điện 2, Công ty Điện lực Quảng Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Tin liên quan