UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh khóa X thông qua và ban hành tại kỳ họp thứ 19 (ngày 29/12/2023).

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 87/UBND-TH ngày 05/01/2024 chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa X thông qua và ban hành tại kỳ họp thứ 19 (ngày 29/12/2023).

 

 

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chủ động rà soát, tiếp thu và triển khai thực hiện các nội dung thẩm tra, giám sát của HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa X; tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh theo dõi, chỉ đạo (các báo cáo thẩm tra, giám sát của HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh đã được gửi và báo cáo tại kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa X).

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các nội dung đã được HĐND tỉnh thống nhất, cho ý kiến và đề nghị tại Điều 2, Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 29/12/2023 về Kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các Sở, Ban, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các ngành và địa phương khẩn trương dự thảo, tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản theo thẩm quyền để triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh, cụ thể như sau:

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 29/12/2023 của HĐND tỉnh về Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước.

Sở Nội vụ: Nghị quyết số 37/2023/NQ-HĐND ngày 29/12/2023 của HĐND tỉnh về Quy định chính sách hỗ trợ tinh giản biên chế thuộc diện dôi dư khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 –2025; Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 29/12/2023 của HĐND tỉnh về Giao biên chế công chức; số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2024; Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 29/12/2023 của HĐND tỉnh về Giao số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2024.

Sở Nông nghiệp và PTNT: Nghị quyết số 38/2023/NQ-HĐND ngày 29/12/2023 của HĐND tỉnh về Bãi bỏ Nghị quyết số 86/2013/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ kinh phí cho người kiêm nhiệm làm công tác lâm nghiệp đối với các xã có rừng trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 29/12/2023 của HĐND tỉnh về Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2020 để triển khai một số dự án cấp thiết trên địa bàn tỉnh.

Các Sở, Ban, ngành nêu trên khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo văn bản triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh và trình UBND tỉnh trước ngày 15/01/2024.

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các Sở, Ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện; kiểm tra và hoàn chỉnh các văn bản, tham mưu UBND tỉnh ban hành triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh đảm bảo theo đúng quy định./.

Tin liên quan