Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh

Theo đó, Để tăng cường các biện pháp quản lý, phấn đấu hoàn thành vượt mức thu ngân sách nhà nước năm 2024, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, UBND tỉnh yêu cầu: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo các Phòng, Ban, đơn vị, UBND các xã, phường, thị trấn thường xuyên phối hợp với Chi cục Thuế quản lý địa bàn, giám sát chặt chẽ nguồn thu, cơ sở thu, chi nhánh, địa chỉ kinh doanh, tham mưu kịp thời UBND các huyện, thị xã, thành phố xử lý nghiêm các hành vi trốn thuế, tránh thuế, gian lận thuế, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Kiên quyết thu hồi nợ đọng thuế theo quy định của pháp luật; đảm bảo thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước. Phối hợp với Cơ quan Thuế nghiên cứu, xây dựng và tiếp tục triển khai các biện pháp chống thất thu thuế đối với một số lĩnh vực kinh doanh như: bất động sản, khoáng sản, vận tải, hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số… Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện lắp đặt, vận hành hệ thống camera, trạm cân của các đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn; chú trọng tình trạng hoạt động của camera, việc lưu trữ dữ liệu dưới dạng số hóa liên tục; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3305/UBND-KTN ngày 30/5/2023.

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành: Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy đầu tư sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mục tiêu về tăng trưởng kinh tế và góp phần hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024. Giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là các lĩnh vực đất đai, đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp, tiếp cận các nguồn vốn, lĩnh vực tài chính, lao động, đầu tư, xây dựng... tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế yên tâm đầu tư, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Các Sở, ngành liên quan, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh và các Ban Quản lý dự án thuộc UBND tỉnh chịu trách nhiệm gửi thông tin về các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ các nguồn vốn: doanh nghiệp, ngân sách nhà nước, nước ngoài… có các nhà thầu là doanh nghiệp ngoài tỉnh cho Cơ quan Thuế để quản lý thu thuế vãng lai trên địa bàn tỉnh. Tích cực hỗ trợ Cơ quan Thuế chế tài, cưỡng chế thu nợ thuế xây dựng cơ bản vãng lai kịp thời, đầy đủ trước khi nhà thầu hoàn thành công trình, rời khỏi địa phương.

Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ thu ngân sách liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công, đặc biệt là việc kết nối dữ liệu tự động nhằm cung cấp thông tin quản lý thuế, phục vụ cho công tác chống thất thu ngân sách nhà nước; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thuế, phí, lệ phí trên địa bàn đến với doanh nghiệp, người dân kịp thời, đầy đủ nhằm tạo sự đồng thuận của xã hội, nâng cao tính tự giác của doanh nghiệp, người dân trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị cụ thể như sau:

Cục Thuế tỉnh: Trên cơ sở nhiệm vụ thu ngân sách năm 2024 được UBND tỉnh giao, thực hiện giao dự toán thu ngân sách cho các đơn vị thu trong ngành; thường xuyên theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, phân tích, dự báo tình hình, những tác động ảnh hưởng đến thu ngân sách trên địa bàn tỉnh; qua đó, xác định nguồn thu còn tiềm năng, lĩnh vực, loại thuế có khả năng thất thu để kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các giải pháp điều hành thu ngân sách trên địa bàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành dự toán thu năm 2024 ở mức cao nhất; Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, phổ biến kịp thời các chính sách thuế mới, thủ tục hành chính thuế mới sửa đổi, bổ sung; tổ chức đối thoại với doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật thuế, tạo điều kiện cho người nộp thuế hoạt động kinh doanh hiệu quả.

Sở Tài chính: Theo dõi sát tình hình thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh để kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 một cách chủ động, đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội và nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Theo dõi, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 36-NQ/TU ngày 08/12/2023 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về dự toán thu, chi và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2024; Phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan giám sát chặt chẽ, kiểm tra xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm về kê khai niêm yết giá, chế độ kế toán thống kê, hóa đơn chứng từ; chống thất thu về giá trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, khách sạn và tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành kịp thời các quy định về mức thu đối

Công an tỉnh: Chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp, cung cấp thông tin các đơn vị, tổ chức, cá nhân được cấp biển số kinh doanh vận tải (biển số vàng) để Cơ quan Thuế quản lý thu thuế; tăng cường công tác quản lý thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông; Phòng Cảnh sát kinh tế tăng cường xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi trốn thuế, kinh doanh mua, bán hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để hợp thức hóa chi phí đầu vào trốn thuế, chiếm đoạt tiền hoàn thuế; xử lý nghiêm các doanh nghiệp chây ỳ nộp thuế, chống đối việc cưỡng chế thu nợ thuế.

Tin liên quan