Lễ Giao, nhận quân năm 2024

Để triển khai thực hiện Quyết định số 82/QĐ-TTg ngày 04/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc gọi công dân nhập ngũ năm 2024; Quyết định số 5228/QĐ-BQP ngày 20/10/2023 của Bộ Quốc phòng về việc giao chỉ tiêu và thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 và Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 15/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024. UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 888/KH-UBND ngày 02/02/2024 về dự Lễ Giao, nhận quân năm 2024.

Việc ban hành Kế hoạch nhằm mục đích, yêu cầu:

Tổ chức Lễ Giao, nhận quân năm 2024 chặt chẽ, nghiêm túc, đúng nghi lễ Quân đội theo Quyết định số 2185/QĐ-BTTM ngày 21/11/2012 của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam về việc ban hành “Quy định tổ chức nghi lễ trong Quân đội”; Hướng dẫn số 991/HD-BTM ngày 28/4/2017 của Bộ Tham mưu Quân khu 5 và Hướng dẫn số 641/HD-BCH ngày 25/3/2019 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về tổ chức Lễ Giao, nhận quân.

Bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện trong quá trình diễn ra Lễ Giao, nhận quân năm 2024 trên địa bàn toàn tỉnh.

Bảo đảm công tác phòng, chống dịch theo hướng dẫn, đúng quy định (nếu có dịch xảy ra). Tại Kế hoạch UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị liên quân nhằm tham mưu, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ mà Kế hoạch đề ra.

Tin liên quan