Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trước và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa ký ban hành Công văn số 983/UBND-NCKS ngày 06/02/2024 về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trước và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Thực hiện chủ đề công tác năm 2024: “Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ; phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, chủ động vượt khó, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024”; để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, nhất là trong những ngày trước và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố

Tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024, Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 06/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện cụ thể các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 đã đề ra theo Nghị quyết số 36-NQ/TU ngày 08/12/2023 của Tỉnh uỷ và Nghị quyết của Hội động nhân dân tỉnh đảm bảo đồng bộ, nhất quán, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và sự chung tay, góp sức, đồng hành của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. 

Tiếp tục quán triệt và triển khai trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ, Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương; Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 17/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác trong thực thi công vụ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác trong thực thi công vụ [1]

Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, nhất là kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hoá công sở, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc; về trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ, đặc biệt là trong giai đoạn từ nay đến sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024. Tiếp tục nâng cao tinh thần thái độ, ý thức phục vụ của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ, trước hết là những người có quan hệ trực tiếp với cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức. Kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. Sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương tập trung vào công việc, không để chậm trễ, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ và đảm bảo đúng quy định.

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, không dự các lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công; không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan ... Nếu để xảy ra vi phạm thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm chính và xử lý nghiêm theo quy định. 

Tổ Kiểm tra công vụ của tỉnh: tổ chức kiểm tra công vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; tiếp nhận và xử lý thông tin, nội dung công dân phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về thực thi công vụ và việc thực hiện Quy tắc ứng xử của các cơ quan, đơn vị và của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

.

 

Tin liên quan