Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 21/02/2024 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính cấp tỉnh được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Tại Quyết định giao Văn phòng UBND tỉnh đăng tải nội dung Quyết định lên trang Văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh theo địa chỉ: http://qppl.vpubnd.quangnam.vn để các 2 cơ quan, đơn vị, địa phương truy cập, tải về triển khai thực hiện. 

Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm: cập nhật, đồng bộ Danh mục thủ tục hành chính lên Trang thông tin điện tử của Sở; phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để niêm yết dữ liệu đúng theo quy định.

Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thiết lập quy trình điện tử vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh theo quy định. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tin liên quan