Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2024 tại Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 159/KH-VPUBND về Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2024 tại Văn phòng UBND tỉnh

Theo đó, Mục đích của Kế hoạch là nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh; Rà soát, cải thiện kết quả đánh giá của cấp có thẩm quyền đối với các Chỉ số đánh giá Văn phòng UBND tỉnh: Chỉ cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số chuyển đổi số (DTI).

 Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu Bám sát các chỉ tiêu chủ yếu theo Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2024 của UBND tỉnh và tình hình thực tế của Văn phòng; Thực hiện cải cách hành chính có trọng tâm, trọng điểm gắn với việc kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện.

Để triển khai thực hiện Kế hoạch, Văn phòng UBND đề ra các nội dung chủ yếu sau: Cải cách thể chế: Cải cách thủ tục hành chính, Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, Cải cách công vụ, Tham mưu thực hiện tốt công tác rà soát, đề nghị thực hiện tinh giản biên chế (Phòng Hành chính - Tổ chức, các Phòng, Ban, Trung tâm); Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả đào tạo, bồi dướng (Phòng Hành chính - Tổ chức); Rà soát về ngạch, chức danh nghề nghiệp, nhu cầu tiếp nhận vào công chức để tham mưu tiếp nhận, nâng ngạch, chuyển ngạch theo quy định (Phòng Hành chính - Tổ chức); Cải cách tài chính công; Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính đối với các dự án giảm nghèo bền vững do Văn phòng UBND tỉnh được giao làm chủ đầu tư (phụ trách Kế toán dự án); Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính.

Giao Các Phòng, Ban, Trung tâm thuộc Văn phòng UBND tỉnh triển khai thực hiện các nội dung đảm bảo kế hoạch đề ra.

Phòng Hành chính – Tổ chức đôn đốc các Phòng, Ban, Trung tâm và tổng hợp báo cáo theo quy định./.

 

Tin liên quan