Công bố 21 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ về lĩnh vực Thi đua, khen thưởng

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 390/QĐ-UBND về Công bố 21 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ về lĩnh vực Thi đua, khen thưởng

Theo đó, UBND tỉnh Công bố kèm theo Quyết định này 21 thủ tục hành chính mới ban hành (09 TTHC cấp tỉnh: Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh, Thủ tục tặng cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh, Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh, Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh theo chuyên đề, Thủ tục tặng Cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh theo chuyên đề, Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh về thành tích đột xuất; Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh cho gia đình; Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh về thành tích đối ngoại; 07 TTHC cấp huyện; 05 TTHCC cấp xã) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ về lĩnh vực Thi đua, khen thưởng.

Bãi bỏ 22 thủ tục hành chính (02 TTHC thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh: 7.1, 7.2 Tiểu mục 7 Mục I Phần A; 07 TTHC thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 Tiểu mục 4 Mục II Phần A; 08 TTHC cấp huyện: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 Mục 2 Phần B; 05 TTHCC cấp xã: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 Mục II Phần C) tại Danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 2248/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Tin liên quan