Chấn chỉnh xử lý dứt điểm hồ sơ chậm tiếp nhận, xử lý trễ hạn trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Công văn số 707/UBND-NCKS thực hiện một số nhiệm vụ Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 27/10/2023 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 27/CT-TTg tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp; theo đó, Chỉ thị yêu cầu Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong tiếp nhận giải quyết TTHC, cung cấp DVC. Thực hiện nghiêm việc báo cáo giải trình của người đứng đầu, xin lỗi người dân, doanh nghiệp và kịp thời khắc phục đối với các trường hợp để xảy ra chậm muộn, tiêu cực trong giải quyết hồ sơ TTHC của cơ quan, đơn vị. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị về chất lượng phục vụ trong thực hiện TTHC, cung cấp DVC. Tuy nhiên trong tháng 12 năm 2023 cả nước nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng vẫn còn xảy ra hồ sơ chậm tiếp nhận trực tuyến và trễ hẹn khá lớn. Để chấn chỉnh đối với nhiệm vụ này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo rà soát, xử lý dứt điểm các hồ sơ trực tuyến được nộp từ Cổng dịch vụ công quốc gia quá hạn đang xử lý đến tháng 12/2023; chấn chỉnh, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức để xảy ra tình trạng hồ sơ quá hạn nêu trên gửi về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trước ngày 08/02/2024. Đồng thời, giao Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tổng hợp kết quả, báo cáo và tham mưu văn bản UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương còn tình trạng xử lý hồ sơ quá hạn theo đúng Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/02/2024.

Tin liên quan