Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 17/02/2023, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 1080/KH-UBND về tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Kế hoạch đề ra nhiệm vụ tổng quát gồm: Hoàn thiện thể chế, hạ tầng, số hóa dữ liệu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đẩy mạnh triển khai Đề án 06 phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp; tập trung các giải pháp khắc phục tồn tại, tháo gỡ khó khăn, xử lý “điểm nghẽn”, đẩy mạnh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chậm muộn, chưa hoàn thành và các nhiệm vụ được triển khai theo lộ trình trong năm 2024.

Đối với nhiệm vụ chung của các Sở, Ban, ngành và UBND cấp huyện, thị xã, thành phố bao gồm 08 nhóm công việc sau:

(1) Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 06 năm 2024, hoàn thành trong tháng 02/2024.

(2) Tổ chức thực hiện 09 nhóm đơn giản hóa thủ tục hành chính mà Đề án đề ra giai đoạn 2023 – 2025

(3) Phối hợp với Trung tâm dữ liệu quốc gia xây dựng phương án đồng bộ dữ liệu con người theo phạm vi quản lý về Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư theo Nghị quyết số 175-NQ/CP ngày 30/10/2023 của Chính phủ

(4) Duy trì bảo đảm an ninh, an toàn Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính các cấp phục vụ việc xác thực thông tin công dân qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng quy định. Rà soát bổ sung các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn thông tin theo tiêu chuẩn của Bộ Thông tin Truyền thông và Trung tâm dữ liệu quốc gia.

(5) Phối hợp với cơ quan liên quan thúc đẩy việc cấp tài khoản an sinh xã hội cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội và đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh. 

(6) Thực hiện hiệu quả 43 mô hình Đề án 06 theo Kế hoạch số 7384/KH-UBND ngày 30/10/2023 của UBND tỉnh

(7) Chỉ đạo phối hợp Bưu điện các cấp triển khai hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến

(8)  Chỉ đạo Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp huyện, cấp xã tổ chức tuyên truyền về sản phẩm cho vay tín chấp không tài sản bảo đảm của các Tổ chức tài chính, Ngân hàng Thương mại

Đối với kinh phí, UBND tỉnh giao trong Quý I năm 2024 các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh có trách nhiệm lập dự toán đề xuất kinh phí gửi về Thường trực Tổ công tác Đề án 06 tỉnh - Công an tỉnh để phối hợp với Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí theo quy định. UBND cấp huyện chủ động bố trí kinh phí do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân công, phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư và Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh báo cáo đề xuất Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ hỗ trợ bố trí phần kinh phí còn thiếu do ngân sách địa phương chưa bố trí được theo quy định.

Đối với nhiệm vụ triển khai, theo dõi thực hiện kế hoạch, UBND tỉnh giao:

(1) các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp huyện xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, gửi về UBND tỉnh (thông qua Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh) trước ngày 29/02/2024.

(2) Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo quyết liệt, sâu sát kiểm tra, kiểm soát, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2024. Định kỳ trước ngày 15 hàng tháng hoặc khi có yêu cầu tổng hợp đánh giá, báo cáo tình hình, tiến độ kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

(3). Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp báo cáo, đánh giá, giám sát, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên phạm vi toàn tỉnh theo chức năng quản lý; UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp báo cáo, đánh giá, giám sát, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại địa phương.

(4). Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh và Sở Thông tin Truyền thông tham mưu Tổ công tác Đề án 06 tỉnh kiểm tra, giám sát, đôn đốc toàn diện việc triển khai thực hiện Kế hoạch; tham mưu theo dõi, tổng hợp báo cáo, sơ kết, đề xuất biểu dương, khen thưởng trong triển khai thực hiện theo Kế hoạch. 

(5). Tổ công tác Đề án 06 tỉnh tham mưu UBND tỉnh duy trì giao ban, họp Tổ công tác Đề án 06 hàng tháng, sơ kết 06 tháng, 01 năm, công tác thực hiện Đề án 06 theo Kế hoạch; Tổ giúp việc Đề án 06 tỉnh định kỳ hàng tháng tổ chức rà soát, đánh giá tình hình, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch, tham mưu Tổ công tác Đề án 06 tỉnh, đôn đốc thực hiện trong tháng tiếp theo.

Tin liên quan