Khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 06

Ngày 29/01/2023, UBND tỉnh ban hành văn bản số 722/UBND-NCKS để yêu cầu 04 cơ quan trên địa bàn tỉnh khắc phục các tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 06

Theo nội dung tại Công văn số 448/CV-TCTTKĐA ngày 16/01/2024 của Tổ công tác triển khai đề án 06 Trung ương đã chỉ ra, tỉnh có 04 nhiệm vụ chưa hoàn thành và có nguy cơ chậm tiến độ, để làm rõ nhiệm vụ này, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Đối với việc chậm tiến độ số hóa các dữ liệu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp làm rõ việc chậm số hóa dữ liệu hộ tịch, Sở Tài nguyên và Môi trường làm rõ việc chậm số hóa dữ liệu đất đai, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội làm rõ việc chậm số hóa dữ liệu người lao động được Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP nêu ra; đối với việc chưa dự toán, đề xuất bố trí kinh phí triển khai Đề án 06 năm 2024 Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính làm rõ việc chậm đề xuất bố trí kinh phí triển khai Đề án 06 năm 2024 theo đúng yêu cầu của Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP; giải trình nguyên nhân chậm tiến độ, giải pháp khắc phục để báo cáo UBND tỉnh, hoàn thành trước ngày 08/02/2024. 

Tin liên quan