Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh kết luận Hội nghị sơ kết công tác chuyển đổi số và 02 năm thực hiện Đề án 06, triển khai nhiệm vụ năm 2024

UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 65/TB-UBND ngày 06/3/2024 về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại Hội nghị sơ kết công tác chuyển đổi số và 02 năm thực hiện Đề án 06, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Kết quả thực hiện năm 2023 có nhiều chuyển biến tích cực cả trong công tác chuyển đổi số và Đề án 06, kết quả lớn nhất đó là sự vào cuộc của cả Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, không đơn vị nào đứng ngoài cuộc trong công tác này. So với năm 2022 công tác chuyển đổi số đã cải thiện rõ, hạ tầng mạng lưới viễn thông, Internet và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh được đảm bảo; hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh hoạt động ổn định, thông suốt cơ bản đáp ứng yêu cầu về triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như Công tác chỉ đạo, điều hành tại một số Sở, ngành, địa phương chưa được quan tâm đúng mức, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, nhất là vai trò của người đứng đầu, trách nhiệm lãnh đạo của thủ trưởng đơn vị trong điều hành hoạt động chuyển đổi số, Đề án 06; Một số hệ thống thông tin quan trọng, cơ sở dữ liệu chuyên ngành trên địa bàn tỉnh chậm hoàn thiện; tỷ lệ xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng còn hạn chế, chất lượng các dịch vụ công chưa cao, chậm tái cấu trúc quy trình đối với một số dịch vụ công trực tuyến; Công việc nhập dữ liệu trên nền Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư tại nhiều địa phương thực hiện chậm và chưa được đầy đủ. Số hóa dữ liệu hộ tịch, đất đai, người lao động triển khai còn chậm; Hạ tầng, cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ tại một số địa phương; bố trí nguồn lực, nhân lực cho chuyển đổi số và Đề án 06 vẫn còn khó khăn; an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân chưa được chú trọng; Công tác chi trả không dùng tiền mặt cho đối tượng an sinh xã hội thực hiện chưa tốt; nhiều người dân chưa thích ứng kịp thời trên môi trường điện tử và các ứng dụng trong công tác chuyển đổi số; Công tác thông tin, truyền thông tạo đồng thuận trong xã hội để nâng cao hiểu biết, nhận thức của người dân vẫn còn hạn chế. Sự tham gia vào cuộc tuyên truyền của Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh đối với công tác chuyển đổi số, Đề án 06 chưa cao; Một số thành viên Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh chưa thực hiện hết trách nhiệm, thiếu chủ động tham mưu tháo gỡ khó khăn đối với nhiệm vụ Đề án 06 thuộc lĩnh vực phụ trách; công tác phối hợp triển khai nhiệm vụ, cung cấp thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành còn hạn chế.

Bám sát chủ đề năm 2024 của Chính phủ “Hoàn thiện thể chế, hạ tầng, số hóa dữ liệu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đẩy mạnh triển khai Đề án 06 phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp” và để tiếp tục phát huy kết quả đạt được Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đồng chí Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Công tác thực hiện ngay các nhóm nội dung, cụ thể:

*Triển khai 07 nhóm nhiệm vụ chung của các cơ quan, đơn vị, địa phương (Tăng cường đổi mới, bám sát thực tế để tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, hưởng ứng sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng trong công tác chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06; phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, phân công triển khai thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành trong tháng 3/2024. Đề ra giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, đa dạng kênh, hình thức cung cấp dịch vụ công trực tuyến để thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp sử dụng, hoàn thành trong tháng 3/2024. Tham mưu, ban hành sửa đổi quy chế, phân công rõ nhiệm vụ từng thành viên Ban chỉ đạo, Tổ Công tác Đề án 06 các cấp; công tác phối hợp thực hiện giữa các cấp, các ngành để tăng tính đồng bộ, giảm chồng chéo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ Đề án 06, hoàn thành trong tháng 3/2024. Tập trung xây dựng, triển khai các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được phê duyệt, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống, cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo đúng lộ trình của tỉnh. Tăng cường sử dụng, phát huy hiệu quả các nền tảng số, hệ thống dùng chung của tỉnh. Đẩy mạnh công tác chi trả không dùng tiền mặt cho đối tượng an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, khắc phục các tồn tại hạn chế, tăng cường đa dạng cách thức thực hiện, nâng cao nhận thức của đối tượng thụ hưởng. Đồng thời, đảm bảo hạ tầng, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực tại địa phương để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này. Tổ chức số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chú trọng số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực đảm bảo đúng quy định; kiểm tra đánh giá tình hình, giải pháp thực hiện, số lượng, chất lượng hồ sơ số hóa. Nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ báo cáo định kỳ tháng về Đề án 06 đúng quy định.

*Triển khai 07 nhóm nhiệm vụ về chuyển đổi số (Tập trung nguồn nhân lực, hạ tầng, phương tiện, kịp thời xây dựng phương án triển khai thực hiện phù hợp, đảm bảo hoàn thành việc số hóa hồ sơ địa chính, chú trọng việc kết nối Cơ sở dữ liệu đất đai với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thực hiện trong tháng 3/2024. Triển khai đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin dùng chung, dùng riêng theo Đề án nâng cấp hạ tầng, mua sắm thiết bị công nghệ thông tin phục vụ Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đúng theo lộ trình tại Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 07/02/2024. Tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung chuyển đổi số tại Kế hoạch số 521/KH-UBND ngày 22/01/2024 về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2024. Đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp viễn thông quan tâm khắc phục các hạn chế trong cung cấp dịch vụ, xây dựng lộ trình đầu tư hạ tầng viễn thông để phủ sóng mạng 3G, 4G ở khu vực miền núi, các khu vực lõm sóng phục vụ giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, thực hiện Đề án 06. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan đơn vị, địa phương tham mưu xây dựng Kế hoạch, lộ trình đẩy mạnh công tác đào tạo cho cán bộ, công chức viên chức; nhân sự Tổ Công nghệ số cộng đồng tạo nguồn nhân lực để đáp ứng kịp thời nhiệm vụ, hoàn thành trong Quý II/2024. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu tham mưu xây dựng và thẩm định đối với các dự án, đề án, báo cáo của địa phương triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu đất đai, quyết tâm hoàn thành trong năm 2024. Đề nghị đồng chí Hồ Quang Bửu - Phó chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo nội dung này.

Sở Thông tin và Truyền thông - Cơ quan Thường trực chuyển đổi số: Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan tham mưu, trình cấp có thẩm quyền chính sách hỗ trợ cho hoạt động Tổ Công nghệ số cộng đồng tại cơ sở, hoàn thành trong Quý II/2024. Tổ chức thẩm định trang thiết bị công nghệ thông tin gắn với an toàn thông tin, bảo vệ tài nguyên, dữ liệu đảm bảo cho thiết bị, các hệ thống thông tin quan trọng hoạt động an toàn. Chủ trì hoàn thiện Kho dữ liệu dùng chung, Cơ sở dữ liệu dùng chung, Cổng dịch vụ dữ liệu mở; phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Chủ trì theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, đánh giá việc triển khai việc thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số theo Kế hoạch số 521/KH-UBND ngày 22/01/2024 về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2024. 

*Triển khai 06 nhóm nhiệm vụ triển khai Đề án 06 (Các Sở Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Công an tỉnh tập trung số hóa dữ liệu hộ tịch, đất đai, người lao động khắc phục các nhiệm vụ còn chậm theo Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện trong tháng 3/2024.  Các đơn vị được giao chủ trì mô hình triển khai Đề án 06 tại Kế hoạch số 7384/KH-UBND ngày 30/10/2023 của UBND tỉnh, phối hợp với Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh và với các Công ty viễn thông thống nhất tham mưu UBND tỉnh giải pháp khả thi để thực hiện thí điểm; tổ chức sơ kết để đánh giá hiệu quả, nghiên cứu nhân rộng, áp dụng đồng bộ trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung Đề án 06 tại Kế hoạch số 1080/KH-UBND ngày 17/02/2024 về Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Sở Y tế chủ trì triển khai áp dụng thí điểm bệnh án, sức khỏe điện tử tại các cơ sở y tế, bệnh viện công đủ điều kiện, tham mưu lộ trình để nhân rộng thực hiện trên địa bàn tỉnh, hoàn thành trong Quý II/2024. Sở Tài chính: Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh về Nghị quyết thu phí, lệ phí không đồng trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh, hoàn thành trong Quý II/2024. Nghiên cứu tham mưu 10% kinh phí sử dụng đất để lại cho địa phương để đầu tư vào xây dựng Cơ sở dữ liệu đất đai, phân bổ điều chỉnh từ các các địa phương chậm hoặc chưa thực hiện cho các địa phương đang triển khai tốt. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị để tháo gỡ việc cấp kinh phí đầu tư trang thiết bị, chuyển đổi số, Đề án 06, hoàn thành trong Quý II/2024.

Công an tỉnh - Thường trực Tổ Công tác Đề án 06: Khẩn trương tổng hợp kinh phí thực hiện Đề án 06, gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu UBND tỉnh để xem xét bố trí thực hiện, hoàn thành trong Quý I/2024. Tham mưu lập và phân công đơn vị chủ trì, giao trách nhiệm theo dõi, đánh giá kết quả hiện nhiệm vụ từng nhóm công việc (Nhóm chỉ đạo điều hành; Nhóm dịch vụ công thiết yếu; Nhóm số hóa dữ liệu; Nhóm tiện ích phục vụ, kinh tế xã hội; Nhóm phát triển công dân số; Nhóm phát triển kết nối, chia sẻ dữ liệu dùng chung; Nhóm kinh phí thực hiện), hoàn thành trong Quý I/2024. Chủ trì theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, đánh giá việc triển khai việc thực hiện các nhiệm vụ triển khai Đề án 06 tại Kế hoạch số 1080/KH-UBND ngày 17/02/2024 của UBND tỉnh.

Tin liên quan