Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch công tác hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 05/3/2024) triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, công tác một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Để công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh đi vào hoạt động thường xuyên, nền nếp đúng quy định, nâng cao công tác thể chế, năng lực nghiệp vụ kiểm soát TTHC, tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC cho tổ chức, cá nhân, thực hiện rà soát các TTHC, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, thay thế những quy định TTHC không còn phù hợp, gây khó khăn, cản trở cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân, doanh nghiệp, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch năm 2024 11 nhóm công việc với 55 nhiệm vụ cụ thể:

Một là Công tác chỉ đạo, điều hành, ban hành văn bản quản lý nhà nước về kiểm soát TTHC 04 nhiệm vụ quy định thời hạn ban hành kế hoạch, đội ngũ cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC và triển khai các văn bản triển khai công tác cải cách TTHC, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

Hai là Công bố, công khai TTHC 12 nhiệm vụ quy định về trách nhiệm trình, công bố, công khai, niêm yết TTHC, đăng tải vào cơ sở dữ liệu quôc gia về TTHC và trên trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

 Ba là Thực hiện rà soát, đơn giản hóa TTHC 03 nhiệm vụ như tổ chức rà soát và đơn giản hóa TTHC, tổ chức thực hiện; Triển khai thực hiện phương án phân cấp trong giải quyết TTHC.

Bốn là Kiểm soát việc ban hành quy định TTHC 03 nhiệm vụ như thẩm định TTHC trong văn bản QPPL và đánh giá tác động về chi phí tuân thủ  về TTHC.

Năm là Cải cách các quy định TTHC 07 nhiệm vụ như Thực hiện nghiêm việc giải quyết TTHC trên Hệ thống tỉnh, đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia, đơn giản hóa TTHC, TTHC nội bộ, quy định thu phí lệ phí không đồng, công khai chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp…

Sáu là Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 10 nhiệm vụ như hướng dẫn, số hóa, quy định thành phần hồ sơ số hóa, trách nhiệm trình thành phần hồ sơ số hóa ; nâng cấp hoàn thiện hệ thống thoogn tin giải quyết TTHC, kết nối chia sẻ dữ liệu, tổ chức nhiệm vụ chứng thực bản sao điện tử.

 

Bảy là Tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính 04 nhiệm vụ như quy định về Công khai địa chỉ, email, số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị; tổ chức xử lý và công khai kết quả.

Tám là Công tác truyền thông hoạt động kiểm soát TTHC 03 nhiệm vụ về phân công công tác tuyên truyền và xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về cải cách TTHC; gương người tốt, việc tốt trong cải cách TTHC.

Chín là Tập huấn, giao ban định kỳ và hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC, trao đổi học tập kinh nghiệm 03 nhiệm vụ về  Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC, giao ban quý định kỳ để triển khai nhiệm vụ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, học tập kinh nghiệm đối với các địa phương có cách làm hay.

Mười là Kiểm tra công tác kiểm soát TTHC và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 04 nhiệm vụ để tổ chức kiểm tra đột xuất, định kỳ công tác kiểm soát TTHC tại một số Sở, Ban, ngành; UBND một số huyện, thành phố, thị xã và UBND một số xã, phường, thị trấn.

Cuối cùng là công tác Báo cáo về kiểm soát TTHC, thực hiẹn cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; xử lý tổng hợp số liệu báo cáo trên Hệ thống GRIS cấp xã báo cáo trước ngày 17, caao huyện chậm nhất ngày 19 và cấp tỉnh báo cáo chậm nhất ngày 22 theo tháng cuối từng quý.

Tin liên quan