Kết luận của đ/c Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án Nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà, chuyển giao quản lý, vận hành dự án

Ngày 19/02/2024 tại UBND tỉnh, đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp nghe các ngành báo cáo tình hình quyết toán dự án Nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà (giai đoạn 1) và phương án dừng thực hiện (giai đoạn 2), chuyển giao quản lý, vận hành dự án.

 Sau khi nghe lãnh đạo Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh báo cáo, đề xuất, ý kiến của đồng chí Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh kết luận:

Về quyết toán dự án Nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà (giai đoạn 1): Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm việc với Sở Tài chính để khẩn trương thực hiện đầy đủ thủ tục quyết toán dứt điểm dự án Nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà (giai đoạn 1) theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 376/TB-UBND ngày 05/12/2023 và Công văn số 29/UBND-KTTH ngày 03/01/2024.

Về phương án dừng thực hiện dự án Nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà (giai đoạn 2): Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh chủ trì cùng với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, UBND huyện Núi Thành, các Sở, ngành liên quan rà soát, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh (kèm theo dự thảo văn bản của Ban cán sự đảng UBND tỉnh) trình xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, với các nội dung chính sau:

Dừng thực hiện dự án: nêu rõ lý do phải dừng thực hiện và quyết toán dự án (giai đoạn 2); khối lượng nghiệm thu, quyết toán theo thực tế bình đồ đã đo đạc đến ngày 30/6/2022 (thời điểm dừng hẳn thi công đến nay); trong đó có nội dung đề nghị cho phép thanh toán chi phí thi công xây lắp hạng mục đê bao bãi chứa tạm số 01 và 02 tại khu cảng, logistics và phi thuế quan Chu Lai Trường Hải vào báo cáo và giải trình cụ thể.

* Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ các quy định đầu tư công và khẩn trương rà soát lại toàn bộ hồ sơ pháp lý dự án này để làm việc với Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh về nội dung liên quan đến chủ trương đầu tư dự án, trường hợp cần thiết phải điều chỉnh chủ trương đầu tư trước khi dừng thực hiện dự án thì hướng dẫn Ban Quản lý thực hiện các hồ sơ theo đúng quy định trước khi tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chuyển giao tuyến luồng vào cảng cho Thaco tiếp tục đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật.

Giao Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh khẩn trương chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Sở Giao thông vận tải mời Đơn vị tư vấn hàng hải, Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam làm việc với Thaco để thảo luận phương án bàn giao tuyến luồng cho Thaco quản lý, đầu tư sao cho thuận lợi nhất, nhanh nhất, đảm bảo quy định pháp luật để thống nhất đưa vào nội dung báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy; làm căn cứ để đề xuất với Bộ Giao thông vận tải và Cục Hàng hải Việt Nam.

Về liên quan đến giải phóng mặt bằng các dự án: UBND huyện Núi Thành chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan, UBND cấp xã quản lý chặt chẽ hiện trạng đã được giải phóng mặt bằng của tuyến luồng vào cảng Kỳ Hà đảm bảo theo quy định. Đồng thời, làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn và tập trung xử lý, tháo gỡ các vướng mắc liên quan trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn quản lý, trong đó có các hạng mục kè thôn 3, 4, 6 xã Tam Hải.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, hướng dẫn UBND huyện Núi Thành tháo gỡ, giải quyết, xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các hạng mục kè thôn 3, 4, 6 xã Tam Hải thuộc dự án Cải thiện môi trường đô thị Chu Lai Núi Thành và các dự án khác trên địa bàn huyện đảm bảo theo quy định.

Tin liên quan