Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi làm việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc lập, thẩm định, phê duyệt, triển khai các dự án CNTT

Ngày 11/3/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, cơ quan, đơn vị liên quan để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc lập, thẩm định, phê duyệt, triển khai các dự án CNTT.

Sau khi nghe báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự làm việc; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu kết luận:

Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh tiếp tục có văn bản (lần 2) gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính đề nghị hướng dẫn thực hiện các bước chuẩn bị đối với hoạt động ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn sự nghiệp.

Sở Thông tin và Truyền thông: Báo cáo định kỳ 02 tuần/lần về tình hình xây dựng, triển khai các CSDL chuyên ngành trên địa bàn tỉnh theo các chương trình, kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh được phê duyệt.

Tăng cường nhân lực cho công tác thẩm định các dự án CNTT, đảm bảo thời gian, tiến độ xử lý các hồ sơ, thủ tục theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xin chủ trương UBND tỉnh bố trí kinh phí sự nghiệp cho các bước chuẩn bị thực hiện các hoạt động ứng dụng CNTT theo kế hoạch (như thuê đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát, lập đề cương và dự toán chi tiết các dự án CNTT theo Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông, thẩm tra hồ sơ…); hoàn thành trước ngày 25/3/2024.

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh ban hành danh mục các nhiệm vụ chuyển đổi số ưu tiên triển khai năm 2024 để có cơ sở cân đối ngân sách, bố trí kinh phí triển khai các nhiệm vụ.

Khi có văn bản trả lời từ Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các bước chuẩn bị đối với hoạt động ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn sự nghiệp, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh sửa đổi Quyết định số 2322/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về trình tự, trách nhiệm lập, thẩm định, trình phê duyệt dự án đầu tư, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ, Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT, 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Quyết định số 2848/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2322/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh.

Sở Tư pháp khẩn trương hoàn thiện dự toán số hóa hồ sơ hộ tịch, lấy ý kiến các ngành liên quan, trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định, đảm bảo tiến độ triển khai CSDL hộ tịch theo kế hoạch triển khai Đề án 06.

Các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị tích cực, bám sát, đẩy nhanh tiến độ lập đề cương, dự toán, thẩm định, phê duyệt, triển khai các dự án CNTT, đảm bảo giải ngân nguồn vốn và sớm đưa các ứng dụng CNTT vào hoạt động, phục vụ công tác chuyển đổi số của ngành.

Tin liên quan