Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban và tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Ngày 13/3/2024, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban và tập huấn nghiệp vụ triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2024, lấy ý kiến đối với quy định về TTHC, các phương án đơn giản hóa TTHC. Đồng chí Lê Ngọc Quảng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Văn phòng và cán bộ đầu mối tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các KKT và KCN tỉnh, đại diện Trung tâm CNTT&TT và Phòng CNTT&BCVT thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng Cải cách hành chính - Sở Nội vụ, Viễn thông Quảng Nam, Bưu điện tỉnh, Văn phòng HĐND&UBND các huyện: Phú Ninh, Núi Thành, Thăng Bình và thành phố Tam Kỳ.

Đồng chí Lê Ngọc Quảng phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong Quý I/2024, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc các Sở đã ban hành 23 Quyết định để công bố Danh mục TTHC với 209 TTHC được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của các Sở. Công tác phân cấp, ủy quyền trong quản lý nhà nước tiếp tục được đẩy mạnh theo Nghị quyết số 57-NQ/HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh và Kế hoạch số 325/KH-UBND ngày 16/01/2023 của UBND tỉnh. Đến nay, ở cấp tỉnh đã hoàn thành việc chuyển giao cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đối với TTHC của 16/16 sở, ban, ngành; ở cấp huyện, đã thực hiện chuyển giao tại Bộ phận Một cửa 18 huyện, thị xã, thành phố (còn 04 huyện, thị xã, thành phố chưa chuyển giao TTHC đất đai gồm: Hội An, Tiên Phước, Núi Thành, Điện Bàn); ở cấp xã, đã triển khai tại 19 Bộ phận Một cửa xã, thị trấn (trong đó Duy Xuyên đạt 14/14 xã, thị trấn). Tỉnh đã đồng bộ trên Cổng DVC quốc gia 1.815 TTHC, trong đó cấp tỉnh 1.442 thủ tục, cấp huyện 317 thủ tục, cấp xã 160 thủ tục. Các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có 21 TTHC của Công an tỉnh tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. UBND tỉnh đã ban hành 17 Quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý nhà nước của các Sở, ban, ngành; phê duyệt công bố danh mục 30 TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND tỉnh; phê duyệt 09 danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Hồ sơ đã được đồng bộ lên Cổng DVC quốc gia theo thời gian thực năm 2023 là 368.794 hồ sơ.

Đại diện Trung tâm Phục vụ hành chính công báo cáo tại Hội nghị

Trong Quý I/2024, tổng số hồ sơ TTHC tiếp nhận của 03 cấp là 81.023 hồ sơ; đã giải quyết 73.035 hồ sơ; giải quyết đúng hạn và trước hạn 67.836 hồ sơ, đạt tỷ lệ 92,88%; hồ sơ tiếp nhận và xử lý trực tuyến 51.455 hồ sơ, tỷ lệ 63,5%. Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh phục vụ việc số hóa kết quả giải quyết TTHC; kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu kết quả giải quyết TTHC từ Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh với Kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa trong toàn quốc thống nhất, hiệu quả. 

Tại Hội nghị, các đại biểu được tập huấn, hướng dẫn vận hành sử dụng các hệ thống thuộc Cổng DVC Quốc gia; triển khai, sử dụng Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp của Thủ tướng Chính phủ; Phương án hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh phục vụ số hoá hồ sơ trong tiếp nhận, xử lý, trả kết quả giải quyết TTHC. Cải thiện giao diện, tính năng hệ thống trải nghiệm người dùng; tham gia quy chế vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC. Hướng dẫn Danh mục các giấy tờ, tài liệu thuộc phạm vi thực hiện số hóa. Công tác phối hợp với các các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh trong tham mưu “Thành phần hồ sơ cần số hóa theo yêu cầu quản lý được xác định tại Quyết định Chủ tịch UBND cấp tỉnh” theo Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ. Cũng tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã cùng thảo luận Phương án tái cấu trúc quy trình, hoàn thiện các dịch vụ công trực tuyến có tần suất cao trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đưa ra ý kiến đối với quy định về TTHC, các phương án đơn giản hóa TTHC.

Tin liên quan