Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh tại Hội nghị trực tuyến với các địa phương về tình hình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày 27/3/2024, đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương về tình hình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc và các ngành, địa phương báo cáo tình hình triển khai thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh và các tồn tại, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị liên quan; ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh kết luận

Đánh giá cao nỗ lực của các ngành, địa phương trong việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn Chương trình MTQG trong thời gian qua. Tuy nhiên, kết quả giải ngân vẫn còn thấp, kế hoạch vốn từ các năm trước chuyển sang năm 2024 cùng với kế hoạch vốn năm 2024 là rất lớn, số vốn chưa phân bổ còn nhiều,… Để đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn Chương trình MTQG, đảm bảo giải ngân hết 100% kế hoạch vốn trong năm 2024; yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt một số nội dung chính sau:

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể, đơn vị được phân bổ kế hoạch vốn Chương trình MTQG chịu trách nhiệm: Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn Chương trình MTQG, ưu tiên kế hoạch vốn từ các năm trước chuyển sang năm 2024; tập trung hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục phê duyệt dự án để đảm bảo căn cứ phân bổ hết kế hoạch vốn còn lại theo quy định. Các địa phương khẩn trương phân bổ, nhập Tabmis kế hoạch vốn đã được giao (chậm nhất trước ngày 15/4/2024 phân bổ hết vốn được giao).  Tổng hợp các kiến nghị, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các Chương trình MTQG; tổng hợp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc để rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết. Khẩn trương rà soát, tập trung triển khai ngay đối với các nội dung đã đảm bảo trình tự, hồ sơ, thủ tục theo quy định. Lập Kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án, tiểu dự án, chương trình đối với kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2024 và kế hoạch vốn năm 2024 và tuân thủ nghiêm kế hoạch giải ngân theo từng tháng, quý; trong đó: cuối tháng 6/2024 giải ngân hết vốn kéo dài năm 2022; cuối tháng 8/2024 giải ngân hết vốn kéo dài năm 2023, cuối tháng 12/2024 giải ngân hết vốn kế hoạch năm 2024. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện và định kỳ báo cáo giao ban để bám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng tiểu dự án, dự án, chương trình, coi đây là căn cứ quan trọng khi đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2024 của tập thể, cá nhân. Tập trung hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục phê duyệt quyết toán hoàn thành các dự án để đảm bảo phân bổ hết kế hoạch vốn còn lại. Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố làm việc cụ thể với các ngành, địa phương được giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án, tiểu dự án để ký cam kết tiến độ giải ngân, coi đây là căn cứ quan trọng khi đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2024 của tập thể, cá nhân liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc: Rà soát lại các kiến nghị của các ngành, địa phương để phân nhóm đối với nội dung thuộc trách nhiệm trả lời của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, nội dung thuộc trách nhiệm của các Bộ, ngành để đăng ký làm việc với các Bộ, ngành để xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Làm việc với Kho bạc Nhà nước tỉnh để thống nhất số liệu phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn của các đơn vị, địa phương liên quan. Theo dõi hướng dẫn của các Bộ, ngành trong việc triển khai Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/1/2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, để hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định. Hướng dẫn các nội dung trong công tác đấu thầu xây dựng, mua sắm từ nguồn chi đầu tư, chi thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo các quy định của Luật Đấu thầu năm 2023, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ. Cập nhật những đề xuất, kiến nghị giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các địa phương; tham mưu Ban Chỉ đạo của tỉnh có rà soát cụ thể để có trả lời, hướng dẫn các địa phương trong tổ chức thực hiện.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc, các Văn phòng Chương trình MTQG khẩn trương xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát các đơn vị, địa phương được phân bổ kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình MTQG, để đề xuất các biện pháp xử lý đối với các đơn vị, địa phương chậm triển khai thực hiện. Tăng cường trách nhiệm trong theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, Sở, ngành liên quan triển khai thực hiện tốt công tác giải ngân nguồn Chương trình do đơn vị mình phụ trách. Chịu trách nhiệm tổng hợp, đề xuất giải quyết những khó khăn do địa phương đề nghị để gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (Ban Chỉ đạo của tỉnh) cho ý kiến giải quyết sớm nhất.

4. Kho bạc Nhà nước tỉnh theo dõi, cập nhật kịp thời việc phân bổ nguồn, giải ngân nguồn vốn được giao, định kỳ hằng tháng báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để tổng hợp, tham mưu.

Tin liên quan