Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại Hội nghị trực tuyến tổng kết Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 27/3/2024, đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Sau khi nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo kết quả thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024; ý kiến tham luận, thảo luận của các đại biểu tại Hội nghị; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu kết luận:

Đánh giá tình hình: UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2023 (theo thống kê, đến cuối năm 2023, toàn tỉnh có trên 383 nghìn hộ gia đình văn hóa, tỷ lệ 90,7%; 1.100 thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ 88,7%; 1.746 lượt Tộc văn hóa, tỷ lệ 80,6%; 1.873 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ 87,61%). Kết quả trên khẳng định phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm qua theo đúng kế hoạch đề ra. Phong trào đã thực sự đi vào cuộc sống, nhiều nội dung, mô hình trở thành điểm sáng, nhiều hoạt động tiếp tục được triển khai sâu rộng, toàn diện. Phong trào đã gắn kết chặt chẽ với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, các mô hình phát triển kinh tế, mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư không ngừng nâng cao hiệu quả… nhiều giá trị văn hóa, quy tắc ứng xử, giao tiếp có văn hóa ngày càng phát huy trong đời sống xã hội, góp phần định hướng nhân cách, đạo đức, lối sống, niềm tin; bảo tồn gìn giữ các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Để tiếp tục triển khai, nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH trong thời gian đến, yêu cầu các cấp ủy Đảng, các Sở, Ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban Chỉ đạo phong trào các cấp tiếp tục chỉ đạo triển khai Quyết định số 1231/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 của UBND tỉnh ban hành Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2022 - 2026 gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh lồng ghép các nội dung phong trào với 05 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” … và các phong trào thi đua yêu nước do các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương phát động.

Ban Chỉ đạo phong trào các cấp tiếp tục nghiên cứu, đổi mới cách làm, phát huy tối đa nguồn lực xã hội hóa, sự tham gia của Nhân dân; xác định mô hình tốt, cách làm hay phù hợp với từng địa bàn, vùng miền, xuất phát từ chính đời sống hằng ngày của người dân, từ nhu cầu của xã hội để nhân rộng, triển khai thường xuyên, lâu dài.

Tăng cường thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tiếp tục vận động Nhân dân không rải vàng mã trên đường đưa tang; xử lý nghiêm trường hợp lợi dụng lễ hội, hành nghề mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình, vi phạm an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, Mặt trận và các địa phương tham mưu UBND tỉnh triển khai Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”; Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định, tiêu chí, trình tự, thủ tục xét, công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

Tổ chức rà soát hệ thống thiết chế văn hóa ở thôn, tổ dân phố, nhà làng truyền thống, xây dựng Đề án hỗ trợ xây dựng, sửa chữa Nhà làng truyền thống và trang bị cồng, trống, chiêng cho thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, báo cáo UBND tỉnh để đưa vào chương trình công tác, trình HĐND tỉnh xem xét.

Đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh tiếp tục lồng ghép, nâng cao chất lượng các nội dung, danh hiệu thi đua của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với các nội dung Phong trào. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục vận động Nhân dân thực hiện Phong trào và xây dựng Tộc văn hóa; chủ trì giám sát việc công nhận, xét tặng các danh hiệu văn hóa ở cơ sở nhằm ngăn chặn bệnh hình thức, chạy theo thành tích.

Giao Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh bổ sung các danh hiệu: “Gia đình văn hóa”, “thôn, tổ dân phố văn hóa”, “xã, phường, thị trấn tiêu biểu” vào Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh theo đúng tinh thần Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ.

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025”; đẩy mạnh xây dựng môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp, an toàn; xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực…

Tin liên quan