Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của của Sở Thông tin và Truyền thông

Ngày 18/4/2024, UBND tỉnh có Quyết định số 949/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông

Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 09 thủ tục hành chính cấp tỉnh được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông.

Tại Quyết định giao Văn phòng UBND tỉnh đăng tải nội dung Quyết định lên trang Văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh theo địa chỉ: http://qppl.vpubnd.quangnam.vn để các cơ quan, đơn vị, địa phương truy cập, tải về triển khai thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ nội dung các thủ tục hành chính vị trí số 2.1, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 được công bố tại Quyết định số 2239/QĐ-BTTTT ngày 18/10/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Tin liên quan