Phê duyệt tạm thời vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

UBND tỉnh có Quyết định số 935/QĐ-UBND ngày 16/4/2024 về việc phê duyệt tạm thời vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Theo đó, phê duyệt tạm thời vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Tại Quyết định UBND tỉnh Ủy quyền cho Văn phòng UBND tỉnh trên cơ sở Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ, các Bộ chuyên ngành và tình hình thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, phê duyệt Bản mô tả công việc, khung năng lực từng vị trí việc làm của Trung tâm; đồng thời, rà soát, cập nhật quy định để hoàn chỉnh, sửa đổi, bổ sung (nếu có). Thời gian ủy quyền: kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2024. 

Tin liên quan