Phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Nông Sơn

UBND tỉnh có Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Nông Sơn

Phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp, Ban Quản lý Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi huyện Nông Sơn.

Tại Quyết định, UBND tỉnh Ủy quyền cho UBND huyện Nông Sơn trên cơ sở Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ, các Bộ chuyên ngành và tình hình thực tế địa phương, thực hiện phê duyệt Bản mô tả công việc, khung năng lực từng vị trí việc làm của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp, Ban Quản lý Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi huyện Nông Sơn; đồng thời, rà soát, cập nhật quy định để hoàn chỉnh, sửa đổi, bổ sung (nếu có). Thời gian ủy quyền: từ ngày ký Quyết định đến hết ngày 31/12/2024. 

Tin liên quan