Phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Tây Giang

UBND tỉnh có Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Tây Giang

Theo đó, phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Ban Quản lý Rừng phòng hộ, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp và Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện Tây Giang.

Tại Quyết định, UBND tỉnh Ủy quyền cho UBND huyện Tây Giang trên cơ sở Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ, các Bộ chuyên ngành và tình hình thực tế địa phương, thực hiện phê duyệt Bản mô tả công việc, khung năng lực từng vị trí việc làm của Ban Quản lý Rừng phòng hộ, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp và Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện; đồng thời, rà soát, cập nhật quy định để hoàn chỉnh, sửa đổi, bổ sung (nếu có). Thời gian ủy quyền: kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2024. 

Tin liên quan