Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Theo đó, Để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, mặn xâm nhập; kịp thời ứng phó với ảnh hưởng thời tiết cực đoan và giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất trong sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Các Sở, Ban, ngành, đơn vị có liên quan và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để Nhân dân thấy rõ về tình hình thời thời tiết nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, mặn xâm nhập nhằm nâng cao ý thức sử dụng nước hết sức tiết kiệm, tận dụng mọi nguồn nước thích hợp để sử dụng có hiệu quả; đề cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị để tập trung vào công tác phòng, chống hạn và nhiễm mặn.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân tại địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức sử dụng nước tiết kiệm trong sản xuất, sinh hoạt, đồng thời chủ động có giải pháp ứng phó phù hợp, kịp thời; Tổ chức cập nhật, phê duyệt phương án ứng phó với thời tiết nắng nóng gây hạn hán, thiếu nước và mặn xâm nhập trên địa bàn và chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp phi công trình và giải pháp công trình nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thời tiết nắng nóng gây ra.

Chỉ đạo các địa phương tổ chức ra quân, huy động Nhân dân thực hiện công tác nạo vét kênh mương, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, đào ao trữ nước, đóng giếng, lắp đặt trạm bơm dã chiến, thu giữ nguồn nước hồi quy, đắp bờ giữ nước, tận dụng mọi nguồn nước phục vụ sản xuất.

Trực tiếp xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước và nhiễm mặn gây ra; phân công trách nhiệm, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thực hiện công tác phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, mặn xâm nhập năm 2024 có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Tăng cường thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn và vận động người dân thực hiện các biện pháp trữ nước, xử lý nước trong trường hợp không có nước sạch và sử dụng nước sạch tiết kiệm, an toàn, hiệu quả.

Chấn chỉnh các hoạt động dịch vụ cấp nước tự phát, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng điều kiện thiếu nước sinh hoạt để trục lợi thông qua cấp nước sinh hoạt với giá cao.

Hình ảnh minh hoạ

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam và các đơn vị quản lý công trình thủy lợi ở địa phương: Thực hiện kiểm tra nguồn nước tại các hồ chứa thủy lợi, đập dâng, tính toán cân đối nguồn nước và chủ động báo cáo, tham mưu kịp thời UBND huyện, thị xã, thành phố sớm có kế hoạch chỉ đạo việc chuyển đổi cây trồng đối với những diện tích không đảm bảo nguồn nước tưới; đặc biệt lưu ý đối với các hồ chứa có mực nước thấp hơn cao trình mực nước lớn nhất theo quy trình: Phú Ninh, Phước Hà, Đông Tiễn, Hố Giang.

Đối với các trạm bơm lấy nước trên các sông thường xuyên bị nhiễm mặn (sông Thu Bồn, Vĩnh Điện, Bàn Thạch...), cần tăng cường công tác quan trắc độ mặn, tuyệt đối không vận hành bơm tưới cho cây trồng khi nồng độ mặn lớn hơn 0,8‰.

Các chủ đập thủy điện trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến nguồn nước tại hồ chứa thủy điện; chủ động tính toán, xây dựng phương án vận hành điều tiết xả nước qua phát điện đảm bảo nguồn nước cấp cho vùng hạ du trong mùa cạn năm 2024 trên cơ sở tuân thủ các quy định của Quy trình 1865; đồng thời thực hiện đảm bảo quy định tại Điều 34 Quy trình 1865;

Sở Nông nghiệp và PTNT: Tổ chức theo dõi công tác triển khai phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước và mặn xâm nhập tại các địa phương; trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác phòng, chống hạn hán, thiếu nước, mặn xâm nhập đối với khu tưới do Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam phụ trách; tổng hợp kịp thời tình hình thiệt hại do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, mặn xâm nhập gây ra và đề xuất các giải pháp khắc phục; tham mưu UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo điều hành, báo cáo Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương theo quy định.

Công ty Điện lực Quảng Nam: Có kế hoạch ưu tiên nguồn điện cho các trạm bơm trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn hoạt động, nhất là trong các đợt hồ thủy điện vận hành điều tiết.

Sở Tài chính: Tham mưu UBND tỉnh xem xét hỗ trợ, bổ sung kịp thời kinh phí cho các địa phương, cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước và mặn xâm nhập đạt hiệu quả theo đúng quy định.

Hình ảnh minh hoạ

Tin liên quan