Công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Công văn số 1178/VPUBND-NCKS ngày 27/11/2023 để công bố kết quả Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp đến thời điểm ngày 27/11/2023 của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Bố trí từ nguồn chi thường xuyên để thực hiện thuê dịch vụ công nghệ thông tin, triển khai Đề án 06

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Công văn số 8107/UBND-NCKS ngày 22/11/2023 triển khai chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ - Trần Lưu Quang về kinh phí triển khai các dự án công nghệ thông tin thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Kinh phí thực hiện số hoá kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực tại các cơ quan, đơn vị, địa phương

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Công văn số 8054/UBND-NCKS ngày 21/11/2023 về bố trí kinh phí thực hiện số hoá kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Công văn số 7478/UBND-NCKS ngày 02/11/2023 để chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp. Theo đó UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt 14 nhóm công việc chung như sau:

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06 tháng 10, nhiệm vụ tháng năm 2023

Ngày 16/11/2023, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Thông báo số 349/TB-UBND về Kết luận của đồng chí Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh tháng 10, nhiệm vụ tháng 11 năm 2023. Sau khi nghe Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông và Công an tỉnh báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh trong tháng 10, nhiệm vụ tháng 11 năm 2023; ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Hồ Quang Bửu kết luận:

Kết quả triển khai Đề án 06 tháng 10 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 25/10/2023, Tổ công tác triển khai Đề án 06 có Báo cáo số 102/BC-TCT Kết quả tháng 10 năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến về triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, xác định hoàn thành nghĩa vụ tài chính đất đai bằng hình thức điện tử

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 7366/UBND-NCKS ngày 30/10/2023 để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước Quảng Nam, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Nam và các Ngân hàng Thương mại tăng cường chỉ đạo phối hợp, thực hiện công tác luân chuyển hồ sơ, nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất là tổ chức, hộ gia đình và cá nhân theo hình thức điện tử trên địa bàn tỉnh.

Ứng dụng Đề án 06 triển khai 05 mô hình tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số số 7384/KH-UBND ngày 30/10/2023 để chỉ đạo các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố ứng dụng Đề án 06 triển khai 05/43 mô hình tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; cụ thể:

Kết quả triển khai Nghị quyết đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Một số kết quả đạt được cụ thể đối với từng nhóm nhiệm vụ theo Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ tỉnh Quảng Nam tại Báo cáo số 230/BC-UBND ngày 03/10/2023 trong quý III năm 2023, bên canh đó vẫn còn những khó khăn tồn tại mà địa phương chưa triển khai thực hiện được, cụ thể:

Triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Công văn số 7111/UBND-NCKS ngày 18/10/2023 để chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.