Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch công tác hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 05/3/2024) triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, công tác một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Để công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh đi vào hoạt động thường xuyên, nền nếp đúng quy định, nâng cao công tác thể chế, năng lực nghiệp vụ kiểm soát TTHC, tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC cho tổ chức, cá nhân, thực hiện rà soát các TTHC, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, thay thế những quy định TTHC không còn phù hợp, gây khó khăn, cản trở cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân, doanh nghiệp, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch năm 2024 11 nhóm công việc với 55 nhiệm vụ cụ thể:

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh kết luận Hội nghị sơ kết công tác chuyển đổi số và 02 năm thực hiện Đề án 06, triển khai nhiệm vụ năm 2024

UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 65/TB-UBND ngày 06/3/2024 về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại Hội nghị sơ kết công tác chuyển đổi số và 02 năm thực hiện Đề án 06, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Kết quả đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Nghị quyết số 131/NQ-CP của Chính phủ

Ngày 01/02/2024, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 32/BC-UBND về kết quả thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP của Chính phủ đẩy mạnh cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2023 tỉnh Quảng Nam.

Khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 06

Ngày 29/01/2023, UBND tỉnh ban hành văn bản số 722/UBND-NCKS để yêu cầu 04 cơ quan trên địa bàn tỉnh khắc phục các tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 06

Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 17/02/2023, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 1080/KH-UBND về tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Kế hoạch đề ra nhiệm vụ tổng quát gồm: Hoàn thiện thể chế, hạ tầng, số hóa dữ liệu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đẩy mạnh triển khai Đề án 06 phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp; tập trung các giải pháp khắc phục tồn tại, tháo gỡ khó khăn, xử lý “điểm nghẽn”, đẩy mạnh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chậm muộn, chưa hoàn thành và các nhiệm vụ được triển khai theo lộ trình trong năm 2024.

Chấn chỉnh xử lý dứt điểm hồ sơ chậm tiếp nhận, xử lý trễ hạn trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Công văn số 707/UBND-NCKS thực hiện một số nhiệm vụ Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai dự toán kinh phí thực hiện Đề án 06 cảu Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Công văn số 1169/UBND-NCKS ngày 20/02/2024 chỉ đạo triển khai dự toán kinh phí thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chỉ đạo cải thiện Chỉ số cải cách hành chính tỉnh và triển khai Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp

Ngày 23/01/2024, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 20/TB-UBND về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu về việc cải thiện Chỉ số cải cách hành chính tỉnh và triển khai Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp tại Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai công tác tuyên truyền giải pháp đánh giá khả tín khách hàng vay

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 484/KH-UBND ngày 19/01/2024 về Triển khai công tác tuyên truyền giải pháp đánh giá khả tín khách hàng vay.

Kế hoạch sơ kết 02 năm triển khai, thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 1177/KH-UBND ngày 09/01/2024 về Kế hoạch sơ kết 02 năm triển khai, thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.