Cung cấp thông tin và DVC trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng

Ngày 21/10/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6893/UBND về thực hiện Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và DVC trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. Để việc tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh đúng nội dung yêu cầu, đảm bảo lộ trình đề ra theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức nghiên cứu Nghị định số 42/2022/NĐ-CP để quán triệt, phổ biến triển khai thực hiện đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý từng cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời tập trung thực hiện tốt các nội dung:

Triển khai Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử

Ngày 23/6/2022, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 766/QĐ-TTg phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

Kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến sử dụng xác thực, chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 06/QĐTTg ngày 06 tháng 01 năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thí điểm kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến sử dụng xác thực, chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với thủ tục hành chính “Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận ở mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/)

Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Ngày 10/6/2022, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, số hóa hồ sơ, kết quả và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính. Dự Hội nghị tập huấn có đại diện Lãnh đạo Văn phòng, Phòng phụ trách cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính, công chức phụ trách CNTT, quản trị hệ thống, số hóa hồ sơ, công chức trực tiếp xử lý quy trình nghiệp vụ giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh; cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam; đại diện Bưu điện tỉnh; công chức Phòng Nội chính - Kiểm soát thủ tục hành chính. Đồng chí Lê Ngọc Quảng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Rà soát, cập nhật bổ sung tài khoản quản trị trên Cổng dịch vụ công quốc gia và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 04/CT-UBND hằng tuần

Ngày 10/3/2022, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 243/VPUBND-NCKS đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai một số nhiệm vụ về nhiệm vụ về cập nhật, bổ sung tài khoản quản trị cấp tỉnh, cấp sở, cấp huyện trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Công văn số 244/VPUBND-NCKS đôn đốc tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 01/3/2022 về UBND tỉnh định kỳ thứ 6 hằng tuần.

Tăng cường tìm hiểu, nghiên cứu, nâng cao nhận thức về công tác cải cách hành chính.

Theo Công văn số 2231/SNV- CCHC ngày 21/10/2019 của Sở Nội vụ về việc phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động Cổng thông tin điện tử cải cách hành chính của tỉnh; Ngày 28/10/2019, Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 2471/VPUBND-HCTC đề nghị các Phòng, Ban, Trung tâm trực thuộc Văn phòng tăng cường tìm hiểu, nghiên cứu, nâng cao nhận thức về công tác cải cách hành chính; cụ thể như sau:

Văn phòng UBND tỉnh xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020.

Ngày 02/10/2019, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2251/KH-VPUBND về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020, với những nội dung trọng tâm như sau:

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2201/KH-VPUBND ngày 26/9/2019 tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019.

Thực hiện Kế hoạch số 5413/KH-UBND ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” – năm 2019, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2201/KH-VPUBND ngày 26/9/2019 tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019 như sau:

Kế hoạch xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Văn phòng UBND tỉnh

Để thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5613/UBND-KGVX ngày 23/9/2019; Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2198/KH-VPUBND ngày 26/9/2019 xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan với các nội dung sau: