Kết luận của Đ/c Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo việc triển khai thực hiện quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm

Ngày 01/12/2023, đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc để nghe báo cáo việc triển khai thực hiện Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm (Nghị định số 116/2020/NĐ-CP).

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn năm 2023

Ngày 30/11/2023, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đã chủ trì Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn năm 2023 và triển khai Kế hoạch năm 2024, trước mắt là vụ sản xuất Đông Xuân 2023-2024.

Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tại cuộc với huyện Tiên Phước về đăng ký phấn đấu huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2024

Ngày 24/11/2023, tại UBND tỉnh, đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2021-2025 (Ban Chỉ đạo tỉnh) chủ trì cuộc họp với huyện Tiên Phước về đăng ký phấn đấu huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2024.

Công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Công văn số 1178/VPUBND-NCKS ngày 27/11/2023 để công bố kết quả Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp đến thời điểm ngày 27/11/2023 của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Bố trí từ nguồn chi thường xuyên để thực hiện thuê dịch vụ công nghệ thông tin, triển khai Đề án 06

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Công văn số 8107/UBND-NCKS ngày 22/11/2023 triển khai chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ - Trần Lưu Quang về kinh phí triển khai các dự án công nghệ thông tin thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Kinh phí thực hiện số hoá kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực tại các cơ quan, đơn vị, địa phương

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Công văn số 8054/UBND-NCKS ngày 21/11/2023 về bố trí kinh phí thực hiện số hoá kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Công văn số 7478/UBND-NCKS ngày 02/11/2023 để chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp. Theo đó UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt 14 nhóm công việc chung như sau:

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06 tháng 10, nhiệm vụ tháng năm 2023

Ngày 16/11/2023, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Thông báo số 349/TB-UBND về Kết luận của đồng chí Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh tháng 10, nhiệm vụ tháng 11 năm 2023. Sau khi nghe Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông và Công an tỉnh báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh trong tháng 10, nhiệm vụ tháng 11 năm 2023; ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Hồ Quang Bửu kết luận:

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi làm việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quản lý, vận hành, duy trì hoạt động thường xuyên các hệ thống CNTT dùng chung của tỉnh

Ngày 23/10/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan, đơn vị liên quan để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quản lý, vận hành, duy trì hoạt động thường xuyên các hệ thống công nghệ thông tin dùng chung của tỉnh.

Kết quả triển khai Đề án 06 tháng 10 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 25/10/2023, Tổ công tác triển khai Đề án 06 có Báo cáo số 102/BC-TCT Kết quả tháng 10 năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến về triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam