Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại Hội nghị trực tuyến tổng kết Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 27/3/2024, đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh tại Hội nghị trực tuyến với các địa phương về tình hình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày 27/3/2024, đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương về tình hình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc và các ngành, địa phương báo cáo tình hình triển khai thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh và các tồn tại, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị liên quan; ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh kết luận

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi làm việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc lập, thẩm định, phê duyệt, triển khai các dự án CNTT

Ngày 11/3/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, cơ quan, đơn vị liên quan để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc lập, thẩm định, phê duyệt, triển khai các dự án CNTT.

Kết luận của đ/c Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án Nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà, chuyển giao quản lý, vận hành dự án

Ngày 19/02/2024 tại UBND tỉnh, đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp nghe các ngành báo cáo tình hình quyết toán dự án Nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà (giai đoạn 1) và phương án dừng thực hiện (giai đoạn 2), chuyển giao quản lý, vận hành dự án.

Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch công tác hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 05/3/2024) triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, công tác một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Để công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh đi vào hoạt động thường xuyên, nền nếp đúng quy định, nâng cao công tác thể chế, năng lực nghiệp vụ kiểm soát TTHC, tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC cho tổ chức, cá nhân, thực hiện rà soát các TTHC, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, thay thế những quy định TTHC không còn phù hợp, gây khó khăn, cản trở cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân, doanh nghiệp, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch năm 2024 11 nhóm công việc với 55 nhiệm vụ cụ thể:

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh kết luận Hội nghị sơ kết công tác chuyển đổi số và 02 năm thực hiện Đề án 06, triển khai nhiệm vụ năm 2024

UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 65/TB-UBND ngày 06/3/2024 về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại Hội nghị sơ kết công tác chuyển đổi số và 02 năm thực hiện Đề án 06, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Kết luận của đ/c Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp để nghe báo cáo tình hình công tác quản lý người nghiện, tổ chức cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh

Ngày 23/02/2024, đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp trực tuyến với các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan để nghe báo cáo tình hình công tác quản lý người nghiện, tổ chức cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

Kết quả đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Nghị quyết số 131/NQ-CP của Chính phủ

Ngày 01/02/2024, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 32/BC-UBND về kết quả thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP của Chính phủ đẩy mạnh cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2023 tỉnh Quảng Nam.

Khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 06

Ngày 29/01/2023, UBND tỉnh ban hành văn bản số 722/UBND-NCKS để yêu cầu 04 cơ quan trên địa bàn tỉnh khắc phục các tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 06

Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 17/02/2023, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 1080/KH-UBND về tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Kế hoạch đề ra nhiệm vụ tổng quát gồm: Hoàn thiện thể chế, hạ tầng, số hóa dữ liệu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đẩy mạnh triển khai Đề án 06 phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp; tập trung các giải pháp khắc phục tồn tại, tháo gỡ khó khăn, xử lý “điểm nghẽn”, đẩy mạnh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chậm muộn, chưa hoàn thành và các nhiệm vụ được triển khai theo lộ trình trong năm 2024.