Số hóa Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký Quyết định số 1959/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 Ban hành Kế hoạch thực hiện số hóa Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam với tổng nguồn kinh phí thực hiện số hóa sổ hộ tịch dự kiến là 8.093.935.045 đồng.

Khai thác, sử dụng dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Công văn số 6285/UBND-NCKS ngày 18/9/2023 chỉ đạo việc khai thác, sử dụng dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo yêu cầu tại Công văn số 5722/TCTTKĐA ngày 10/8/2023 của Tổ công tác triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử về một số nội dung liên quan đến việc khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tăng cường triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng DVC quốc gia

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Công văn số 5939/UBND-NCKS ngày 05/9/2023 để chỉ đạo triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng DVC quốc gia.

Triển khai nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Công văn số 5680/UBND-NCKS ngày 24/8/2023 để chỉ đạo triển khai nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trườngđầu tư kinh doanh. Theo đó UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt 08 nhóm công việc chung như sau:

Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện thực hiện toàn trình và thực hiện một phần được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 1778/QĐ-UBND ngày 22/8/2023 Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện thực hiện toàn trình và thực hiện một phần được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 1777/QĐ-UBND ngày 22/8/2023 Ban hành Ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Xây dựng Quy trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC): Đăng ký kết hôn (ĐKKH), xác nhận tình trạng hôn nhân (XNTTHN) theo hình thức trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp tỉnh phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022. Quy trình giải quyết TTHC: ĐKKH, XNTTHN áp dụng đối với trường hợp người có yêu cầu là công dân Việt Nam thực hiện thủ tục ĐKKH tại Ủy ban nhân dân cấp huyện/UBND cấp xã.

Kết quả triển khai Đề án 06 tháng 8 năm 2023 tỉnh Quảng Nam

Ngày 24/5/2023, Tổ công tác triển khai Đề án 06 có Báo cáo số 88/BC-TCT về Kết quả tháng 8 năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến về triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Công văn số 5449/UBND-NCKS ngày 15/8/2023 chỉ đạo tăng cường khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thực hiện nội dung chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tại Quyết định số 17/QĐ-UBQGCĐS ngày 04/4/2023 ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023 và Tỉnh ủy Quảng Nam trong công tác cải cách hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính nói riêng và các mục tiêu của chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cải thiện môi trường kinh doanh, phục vụ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Ngày 25/7/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4872/KH-UBND Nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Quảng Nam năm 2023.

Kiện toàn Tổ công tác, Tổ giúp việc triển khai Đề á 06 tỉnh

Ngày 15/8/2022, Chỉ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1701/QĐ-UBND về việc kiện toàn Tổ công tác, Tổ giúp việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.