Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Tây Giang

UBND tỉnh có Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Tây Giang

Phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Nông Sơn

UBND tỉnh có Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Nông Sơn

Phê duyệt tạm thời vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

UBND tỉnh có Quyết định số 935/QĐ-UBND ngày 16/4/2024 về việc phê duyệt tạm thời vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Phê duyệt tạm thời vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

UBND tỉnh có Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 16/4/2024 về việc phê duyệt tạm thời vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

Phê duyệt tạm thời vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế

UBND tỉnh có Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 17/4/2024 về việc phê duyệt tạm thời vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của của Sở Thông tin và Truyền thông

Ngày 18/4/2024, UBND tỉnh có Quyết định số 949/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TU ngày 08/12/2023 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 2765/KH-UBND ngày 19/4/2024 về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TU ngày 08/12/2023 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới

Đẩy mạnh chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

UBND tỉnh ban hành Công văn số 2064/UBND-KGVX về tiếp tục đẩy mạnh chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Công văn số 2655/UBND-KTN về Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh