Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch số 7781/KH-UBND ngày 24/11/2022 về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để Triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ.

Kết quả triển khai Đề án 06 tháng 11 và các nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 24/11/2022, Tổ công tác triển khai Đề án 06 có Báo cáo số 143/BC-TCT về tình hình, kết quả công tác tháng 11 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 về triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Triển khai Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử

Ngày 23/6/2022, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 766/QĐ-TTg phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

Kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến sử dụng xác thực, chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 06/QĐTTg ngày 06 tháng 01 năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thí điểm kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến sử dụng xác thực, chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với thủ tục hành chính “Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận ở mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/)

Giao chỉ tiêu tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến các cơ quan, đơn vị, địa phương

Ngày 06/5/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1212/QĐ-UBND để giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (bao gồm các xã, phường, thị trấn) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Khẩn trương hoàn thành các chỉ tiêu về tỷ lệ giải quyết hồ sơ, chất lượng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến

Để hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh, ngày 03/3/2022 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1177/UBND-NCKS để đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về thực hiện tháng cao điểm giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Tháng cao điểm toàn tỉnh ra quân giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Ngày 01/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã ký Chỉ thị số 04/CT-UBND tỉnh về triển khai tháng cao điểm toàn tỉnh ra quân giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Triển khai kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh

Ngày 08/02/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ký Công văn số 749/UBND-NCKS để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.

Luật Quy hoạch của Quốc hội, số 21/2017/QH14

Một loạt hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động quy hoạch đã được quy định cụ thể Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 24/11/2017, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Luật Quản lý nợ công của Quốc hội, số 20/2017/QH14

Theo đó, người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải giải trình và chịu trách nhiệm khi để xảy ra vi phạm pháp luật về quản lý nợ công của cơ quan, tổ chức. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người đứng đầu cơ quan, tổ chức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nợ công thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định.