Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Tài liệu họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 02/2023 Khác Khác Xem chi tiết
2 Hội nghị trực tuyến với các ngành và địa phương tổng kết năm 2022 Khác Khác Xem chi tiết
3 Tài liệu họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10/2022 Khác Khác Xem chi tiết
4 Tài liệu họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9, Quý III Khác Khác Xem chi tiết
5 Tài liệu họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8 Khác Khác Xem chi tiết
6 Tài liệu HN trực tuyến 6 tháng của UBND tỉnh Khác Khác Xem chi tiết
7 Tài liệu họp trực tuyến CP với địa phương Khác Khác Xem chi tiết
8 Tài liệu họp trực tuyến CP với địa phương Khác Khác Xem chi tiết
9 TÀI LIỆU HỌP UBND TỈNH THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH KỲ 9 - SÁNG NGÀY 24/6 Khác Khác Xem chi tiết
10 Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5 Khác Khác Xem chi tiết
11 Tài liệu họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 Khác Khác Xem chi tiết
12 Nội dung cuộc họp về Phân hệ giám sát nhiệm vụ và LRIS Khác Khác Xem chi tiết
13 Tài liệu họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Quý I Khác Khác Xem chi tiết
14 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tháng 2/2022; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 3/2022 Khác Khác Xem chi tiết
15 TÀI LIỆU HỌP UBND TỈNH THƯỜNG KỲ THÁNG 2.2022 (KHAI MẠC LÚC 7H30 NGÀY 01.3.2022) Khác Khác Xem chi tiết
16 Họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 Khác Khác Xem chi tiết
17 Hội nghị trực tuyến với các ngành và địa phương tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 Khác Khác Xem chi tiết
18 Họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11/2021 Khác Khác Xem chi tiết
19 TÀI LIỆU HỌP UBND TỈNH THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH HĐND TỈNH TẠI KỲ HỌP THỨ TƯ Khác Khác Xem chi tiết
20 Họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10/2021 Khác Khác Xem chi tiết